Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Navigation :: Home> Training and Events> WISERD Annual Conference 2015> Keynote Speakers

Keynote Speakers

The 2015 Annual Conference will feature three keynote speakers.

Tuesday 30th June

12.00 noon – 1.00pm
 
Keynote 1: Ann Keane, Former HM Chief Inspector, Estyn

former HM Chief Inspector, Estyn

Wednesday 1st July

9.30am – 10.20am 
 
Keynote 2: Karl Wilding, Director of Public Policy, National Council for Voluntary Organisations (NCVO) 

Thursday 2nd July

11.15am – 12.15pm 
 
Keynote 3: Will Hutton, Writer and Political Economist

 

ann_keane.jpg

Biographies

Ann Keane                                                                                  

Until recently Ann was Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales.  She was responsible for the inspection and regulation of education and training in Wales, as well as the management, staffing and organisation of Estyn. She provided independent advice to the Minister which contributed to the development and review of policy in Wales. Ms Keane also worked closely with the other inspection, audit and regulation bodies in Wales, to underpin joint planning and working.  She published five Annual Reports on the standards and quality of education and training in Wales between 2010 and 2015.

Welsh speaking, Ann Keane was born in Carmarthen and attended schools in Llanboidy, Llandovery, Ystalyfera and Llandysul. She studied at UCW Aberystwyth, the London School of Economics and University College London.

Her early professional career was spent as a teacher in London, Merthyr Tydfil, Kent and Essex and she worked in secondary, further and higher education.

 

Ann Keane

Tan yn ddiweddar roedd Ann yn Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.  Roedd yn gyfrifol am arolygu a rheoleiddio addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn ogystal â rheoli, staffio a threfniadaeth Estyn.  Roedd yn rhoi cyngor annibynnol i’r Gweinidog sydd wedi cyfrannu at ddatblygu ac adolygu polisi yng Nghymru. Roedd Ms Keane yn chwarae rhan allweddol hefyd yn gweithio’n agos â chyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio eraill yng Nghymru, i danategu cynllunio a gweithio ar y cyd. Cyhoeddodd pum Adroddiad Blynyddol ar safonau ac ansawdd addysg a hyfforddiant yng Nghymru rhwng 2010 a 2015.

Ganed Ann Keane, sy’n siarad Cymraeg, yng Nghaerfyrddin, ac fe fynychodd ysgolion yn Llanboidy, Llanymddyfri, Ystalyfera a Llandysul. Fe astudiodd ym Mhrifysgol Aberystwyth, Ysgol Economeg Llundain a Choleg Prifysgol Llundain.

Fe ddechreuodd ei gyrfa broffesiynol fel athrawes yn Llundain, Merthyr Tydfil, Caint ac Essex a bu’n gweithio yn sectorau addysg uwchradd, addysg bellach ac addysg uwch. 

BlogButton.jpg

PodcastButton.jpg

Latest News
Director of WISERD Education is Fellow of the Academy of Social Sciences

17th October 2017

Professor Sally Power, WISERD Co-Director and Director of WISERD Education has been conferred as a Fellow of the Academy of Social Sciences.

Read more>>>

Senedd motion on carbon emissions reduction based on WISERD work

6th October 2017

Government evaluation of a scheme developed by WISERD's Martin Burgess to reduce carbon emissions was debated at the National Assembly for Wales on Wednesday 4th October 2017.

Read more>>>

Featured Events

CommunityButton.png