Find out about abstract submissions here.

Er mwyn gweld y gwefan hon yn Gymraeg cliciwch yma


WISERD Annual Conference

Bangor University

Wednesday 5 and Thursday 6 July 2017

The theme for our Annual Conference is “The Decade of Disruption” and it promises to provide colleagues from across the academic, policy, public, private, and third sectors with the opportunity to network and discuss cutting edge research from Wales and beyond. 

We’re looking to share and discuss research which explores a decade of unprecedented disruption across political, economic and social life. We’re particularly interested in the following manifestations of this disruption. 

Conference themes:

  1. technology disrupting the ways in which markets operate, challenging not only traditional economic and business models, but disrupting the world of work through casualisation, quasi self-employment and job insecurity;
  2. political disruption expressed in the Brexit vote, Trump’s election and new political alignments;
  3. demographic disruption caused by falling birth rates, increasing longevity and global migration;
  4. disruption to biographies and trajectories in education and work;
  5. self, identity and interaction disrupted by social media with different forms of networking and social movements appearing. 

This year we would like to invite proposals for paper presentations, workshops/interactive sessions, posters/exhibits, or colloquia in any discipline that engages with social sciences.

The abstract proforma is available here. Please return this to the email address below.

The deadline for abstract submission is 1200hrs on Monday 30th January 2017.

Please submit your abstracts to WISERDAnnualConference@cardiff.ac.uk

 


Galwad am Gynigion

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2017

Prifysgol Bangor

Ddydd Mercher a dydd Iau, 5-6 Gorffennaf 2017

Thema’r Gynhadledd Flynyddol yw “Degawd y Tarfu”. Bydd yn gyfle i gydweithwyr o’r sector academaidd, y sector polisi, y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector gael rhwydweithio a thrafod ymchwil arloesol o Gymru a thu hwnt. 

Ein bwriad yw rhannu a thrafod ymchwil sy’n archwilio i ddegawd o darfu, fel na welwyd ei debyg o’r blaen, ar bob agwedd o fywyd gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol. Mae gennym ddiddordeb penodol yn yr enghreifftiau canlynol o darfu. 

Themâu’r gynhadledd:

  1. technoleg yn tarfu ar y ffyrdd y mae marchnadoedd yn gweithredu, gan herio nid yn unig fodelau economaidd a modelau busnes, ond tarfu hefyd ar fyd gwaith drwy achlysuroli ac achosi lled-hunan-gyflogaeth ac ansicrwydd swyddi;
  2. tarfu gwleidyddol a fynegwyd ym mhleidlais Brexit, wrth ethol Trump ac mewn aliniadau gwleidyddol newydd;
  3. tarfu demograffaidd wedi ei achosi gan ostyngiad yng nghyfraddau genedigaethau, gan bobl yn byw yn hirach a chan fudo byd-eang;
  4. tarfu ar fywgraffiadau a llwybrau mewn addysg a gwaith;
  5. cyfryngau cymdeithasol yn tarfu ar yr hunan, ar hunaniaeth ac ar ymwneud pobl a’i gilydd wrth i ffurfiau gwahanol o rwydweithio a mudiadau cymdeithasol ymddangos.

Eeni hoffem wahodd cynigion am gyflwyniadau papur, gweithdai/sesiynau rhyngweithiol, posteri/arddangosfeydd, neu golocwia yn unrhyw ddisgyblaeth sy’n ymwneud â gwyddorau cymdeithas. 

Mae’r ffurflen crynodeb ar gael yma. Dychwelwch hon i’r cyfeiriad e-bost isod.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodebau yw hanner dydd, dydd Llun 30 Ionawr 2017.

Dylech anfon eich crynodebau at WISERDAnnualConference@cardiff.ac.uk