Mae WISERD yn ymgymryd ag arfarniad annibynnol o bolisi addysg blynyddoedd cynnar y Cyfnod Sylfaen i Llywodraeth Cymru.

Ymagwedd ymyrraeth gynnar i ddysgu ar gyfer pob plentyn tair i saith oed yng Nghymru yw’r Cyfnod Sylfaen (FP). Mae’n seiliedig ar egwyddorion dysgu drwy brofiad – neu ‘ddysgu drwy wneud’ – ac mae’n wyriad radical oddi wrth ymagweddau cymhwysedd sy’n seiliedig yn fwy ar asesu.

Bydd y prosiect ymchwil tair blynedd (Awst 2011 tan Awst 2014) yn cynnwys dadansoddiad o ddata addysgol a chyfweliadau gydag athrawon, rhieni, awdurdodau lleol, penaethiaid, a’r plant ysgol eu hunain. Bydd yn arfarnu rhoi’r polisi ar waith a pha effaith a gafodd hyd yn hyn. Wrth wneud hyn bydd yn darparu cyngor a chanllawiau i ymarferwyr a rhanddeiliaid ar ei ddatblygiad parhaus. Bydd yr ymchwil hefyd yn arfarnu gwerth am arian y Cyfnod Sylfaen ac yn cynllunio fframwaith er mwyn olrhain ei allbynnau a’i ddeilliannau yn y dyfodol.

Mae’r prosiect yn dod â thîm proffil uchaf ynghyd sydd â phrofiad sylweddol ym meysydd addysg plentyndod cynnar, rhoi polisïau ar waith, effeithiolrwydd ysgolion a dadansoddi economaidd. Mae gan aelodau’r tîm brofiad helaeth o weithio gydag awdurdodau lleol ac ysgolion Cymru.

Y Tîm Ymchwil

Chris Taylor (WISERD, Prifysgol Caerdydd)
Trisha Maynard (Prifysgol Christ Church, Caergaint)
David Blackaby (WISERD, Prifysgol Abertawe)
Rhys Davies (WISERD, Prifysgol Caerdydd)
Laurence Moore (Prifysgol Caerdydd)
Ian Plewis (Prifysgol Manceinion)
Sally Power (WISERD, Prifysgol Caerdydd)

Gweinyddydd: Liza James (WISERD, Prifysgol Caerdydd)

Rhagor o wybodaeth

Byddwn yn diweddaru’r wefan hon yn rheolaidd gyda gwybodaeth a newyddion am yr arfarniad. Bydd y wefan hefyd yn darparu cyfleuster i unrhyw un i gynnig sylwadau a thrafod y Cyfnod Sylfaen a’n harfarniad.

Os hoffech chi dderbyn newyddion a diweddariadau ar y prosiect ymchwil, anfonwch eich manylion cyswllt mewn neges e-bost at wiserd@caerdydd.ac.uk

Er mwyn gweld y dudalen hon yn Saesneg, cliciwch yma.

Dolenni cysylltiedig

Datganiad i’r wasg: 22 Medi 2011