Mae AddysgWISERD yn brosiect £1m sy’n dilyn 1,200 o ddisgyblion 5-17 oed wrth iddynt symud ymlaen drwy eu haddysg.  

Nod AddysgWISERD yw cryfhau ymchwil addysgol yng Nghymru.  Gyda chyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), nod AddysgWISERD yw:

  • Cynyddu gallu Cymru i gynnal ymchwil addysgol o ansawdd uchel
  • Gwella ansawdd y dysgu a’r safonau addysgu ac addysg athrawon yng Nghymru

Pam mae angen AddysgWISERD arnom?

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu agenda diwygio uchelgeisiol sy’n rhoi dysgu wrth graidd lles cymdeithasol ac economaidd.  Fodd bynnag, er bod yr agenda diwygio wedi cael cefnogaeth ymrwymiad sylweddol gan y gymuned addysg, nid oes rhyw lawer o dystiolaeth eto i awgrymu bod yr ymrwymiad hwn wedi’i drosi yn brofiadau a deilliannau addysgol gwell ar gyfer dysgwyr yng Nghymru.  Yn wir, mae dadansoddiadau diweddar (fel PISA) wedi awgrymu bod system addysg Cymru yn wynebu heriau sylweddol o hyd.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r ‘wlad fach a chlyfar’ hon wedi gweld dirywiad mawr ym maint ac ansawdd gweithgarwch ymchwil addysg yn adrannau addysg ei phrifysgolion.  Fe allai’r gostyngiad hwn mewn gweithgarwch ymchwil addysg greu anawsterau i Gymru yn y dyfodol.  Gwyddwn fod angen i bolisïau cadarn fod yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn.  Bydd AddysgWISERD yn helpu adeiladu’r sylfaen dystiolaeth honno.