Close-up of camera

 

Mae cymdeithas sifil yn effeithio ar bawb ac yn cynnwys amrywiaeth enfawr o weithgareddau felly pam ei bod hi mor anodd ei diffinio?  

I nodi lansio ein canolfan ymchwil cymdeithas sifil newydd a gyllidir gan yr ESRC, rydym ni’n falch i gyhoeddi ein cystadleuaeth ffotograffiaeth gyntaf, sydd ar agor i ffotograffwyr amatur a phroffesiynol.

Cewch gystadlu am ddim gan gyflwyno hyd at 10 ffotograff yn dangos cymdeithas sifil yn unrhyw le yn y byd.
 

Y BRIFF

Rydym ni’n eich herio chi i gyflwyno delwedd sydd yn eich barn chi yn cynrychioli cymdeithas sifil
 

DECHRAU ARNI

Gallech gael ysbrydoliaeth o unrhyw le, ond fel man cychwyn, efallai yr hoffech gael cipolwg ar rai o’r prosiectau ymchwil cymdeithas sifil ar ein gwefan.
 

DYDDIAD CAU

Cyflwynwch eich ceisiadau erbyn hanner dydd, dydd Llun 13/01/20.
 

BEIRNIADU 

Bydd ein panel yn dewis tri ffotograffydd i fynd i’r rownd derfynol, a chânt eu hysbysu dros y ffôn a/neu drwy ebost. 

Caiff ffotograffau’r tri eu harddangos mewn arddangosfa yn achlysur lansio ein canolfan newydd yn y Senedd ym mis Chwefror 2020, lle bydd cyfle i bawb bleidleisio dros eu hoff ffotograff. Cyhoeddir yr enillydd ar y noson. Bydd croeso i’r tri ffotograffydd ddod i achlysur lansio’r ganolfan ond ni fydd yn ofynnol iddynt ddod.
 

GWOBR

•    Taleb £50
•    Caiff y ffotograff ei hargraffu’n broffesiynol a’i chynnwys mewn arddangosfa yn rhan o achlysur lansio canolfan cymdeithas sifil newydd WISERD yn y Senedd.
•    Efallai y byddwn yn dewis defnyddio a rhoi credyd i’r ffotograff buddugol ar ddeunydd hyrwyddo’r ganolfan cymdeithas sifil newydd.
 

SUT I GYSTADLU

Pa un a ydych chi’n cyflwyno ffotograff digidol drwy ebost neu’n anfon ffotograff wedi’i argraffu yn y post, cofiwch gynnwys yr wybodaeth ganlynol:
•    Enw
•    Rhif ffôn a chyfeiriad ebost
•    Teitl y ffotograff 
•    Esboniad byr (dim mwy na 50 gair) o’r ffotograff a pham eich bod yn meddwl ei fod yn cynrychioli cymdeithas sifil
•    “Rwyf i wedi darllen ac yn cytuno â holl delerau ac amodau’r gystadleuaeth fel y’i rhestrir ar wefan WISERD”
 

Ffotograffau digidol

Dylid tynnu ffotograffau digidol (gan gynnwys ar ffonau symudol a thabledi) ar y cydraniad uchaf bosibl.

Mae sganiau ansawdd uchel o ffotograffau nad ydynt yn ddigidol hefyd yn dderbyniol.

Cyflwynwch eich cais drwy ebost i WISERD.Comms@caerdydd.ac.uk gyda ‘Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Cymdeithas Sifil’ ym mhwnc yr ebost.

Os yw atodi’r ffotograff yn golygu bod yr ebost yn rhy fawr i’w anfon, rydym ni’n argymell eich bod yn defnyddio gwasanaeth trosglwyddo cwmwl, fel WeTransfer neu Hightail

Os cewch anawsterau technegol i gyflwyno eich ffotograff, rhowch wybod i ni ymlaen llaw ac fe wnawn ein gorau i helpu. Yn anffodus ni fydd modd i ni dderbyn unrhyw geisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad cau.
 

Ffotograffau wedi’u hargraffu

Gallwn dderbyn ffotograffau wedi’u hargraffu os anfonir y copïau caled gwreiddiol atom yn y post, ynghyd ag amlen wedi’i hunangyfeirio ar gyfer eu dychwelyd. Fodd bynnag, bydd angen i ni sganio’r ffotograffau, ac er y byddwn yn gwneud ein gorau i greu ffeiliau o’r ansawdd gorau bosibl, ni allwn warantu y bydd yr ansawdd gwreiddiol yn cael ei gynnal.

Anfonwch eich cais drwy’r post i:
Swyddog Cyfathrebu 
WISERD
38 Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3BB

Yn anffodus ni fyddwn yn gallu derbyn unrhyw geisiadau drwy’r post ar ôl y dyddiad cau.
 

Pwysig - nodwch:
Ni allwn dderbyn unrhyw geisiadau a anfonir drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

TELERAU AC AMODAU
 

Drwy gystadlu, mae ymgeiswyr yn tystio mai nhw yw unig grëwr a deiliad hawlfraint y ffotograff a gyflwynir.

Mae’r gystadleuaeth ffotograffiaeth hon ar agor i bawb, yn cynnwys aelodau o staff ac aelodau o fwrdd llywodraethu WISERD.

Gallwch gyflwyno cyfanswm o hyd at 10 ffotograff.

Ar gyfer ffotograff sy’n cynnwys unigolyn neu waith hawlfraint y gellir ei adnabod, rhaid i chi fod yn barod i ddarparu ffurflen cydsyniad gan y gwrthrych neu ddeiliad yr hawlfraint ar gais. Os ceir ffotograff o unigolyn dan oed, rhaid cael caniatâd rhieni neu warcheidwad y gwrthrych ynghyd â ffurflen cydsyniad. Mae ffurflen cydsyniad ar gael yma. Yn anffodus, os nad yw’r ymgeisydd yn gallu darparu’r holl ffurflenni rhyddhau sydd eu hangen, mae WISERD yn cadw’r hawl, yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, i anghymhwyso’r cais.

Nid yw ffotograffau sy’n torri neu’n amharu ar hawliau rhywun arall, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i hawlfraint, yn gymwys.

Ni fydd ffotograffau gyda chynnwys amhriodol, fel y pennir gan WISERD yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, yn gymwys.

Rhaid gosod lles y gwrthrych a’i amgylchedd o flaen yr awydd i dynnu llun da. Drwy gystadlu, mae ymgeiswyr yn tystio bod y gwrthrychau wedi’u trin gyda pharch ac urddas, ac na anafwyd unrhyw bobl, bywyd gwyllt nac amgylchedd wrth greu’r ffotograff.

Drwy gystadlu, byddwch yn cadw hawliau eich ffotograff a hefyd yn caniatáu i WISERD ddefnyddio eich ffotograff at ddibenion hyrwyddo, gan gynnwys cyhoeddiadau, deunyddiau cyhoeddusrwydd, gwefan, cyfryngau cymdeithasol ac efarchnata. Dim ond mân addasiadau fydd WISERD yn eu gwneud i’r ddelwedd os bydd angen ar gyfer y cyd-destun y caiff ei defnyddio e.e. tocio’r ddelwedd cyn ei phostio ar Twitter. Bydd WISERD yn rhoi credyd i chi, y ffotograffydd, lle bo hynny’n ymarferol.

Mae WISERD yn cadw’r hawl i ganslo’r gystadleuaeth yn ôl ei ddisgresiwn.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Gystadleuaeth Ffotograffiaeth Cymdeithas Sifil WISERD, cysylltwch yn ddi-oed â’r swyddog cyfathrebu WISERD.Comms@caerdydd.ac.uk.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau a dymunwn lwc dda i chi!