Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd , Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT, Y Deyrnas Unedig.

Logo for the Voluntary Sector Studies Network

Galwad am Grynodebau

 

Bydd seminar undydd nesaf VSSN yng Nghaerdydd yn archwilio sut mae cymdeithas sifil wedi ymateb i newid sosio-economaidd o ran datganoli cenedlaethol a phatrymau lleoleiddio anwastad yn y Deyrnas Unedig. Ochr yn ochr â’r rhain, mae ansicrwydd i’r dyfodol ac anfodlonrwydd ar elît gwleidyddol ymddangosiadol ddi-hid wedi sbarduno gwleidyddiaeth hunaniaeth newydd a chynnydd sydyn yn y mudiadau cymdeithas sifil newydd. Yn dilyn ymlaen o’r VSVRC (Cynhadledd VSSN/NCVO), gwahoddir papurau sy’n parhau â’r sgwrs trwy dynnu gwersi o’r gorffennol, rhoi sylw i heriau cyfoes, a/neu fyfyrio ar orwelion y dyfodol. 

 

Rydym yn gwahodd cyfraniadau sy’n ystyried lleoliad cymdeithas sifil ar draws y Deyrnas Unedig neu yng ngwledydd Cymru, yr Alban a Lloegr - neu wladwriaeth Gogledd Iwerddon.  Rydym yn croesawu cyfraniadau sy’n archwilio rôl sefydliadau cymdeithas sifil yn yr ystyr ehangaf, gan gynnwys grwpiau cymunedol, elusennau, sefydliadau gwirfoddol, cyrff trydydd sector a mudiadau cymdeithasol.  

 

Er enghraifft, gallai’r pynciau gynnwys y canlynol:

• Cyfleoedd a heriau wrth i’r wladwriaeth gydnabod rôl grwpiau gwirfoddol a chymdeithas sifil dros amser

• Gwleidyddoli, dad-wleidyddoli, ail-wleidyddoli gweithredu gwirfoddol

• Y berthynas rhwng sefydliadau gwirfoddol a chymdeithas sifil ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig

• Cyfeiriadau polisi strategol newydd a rôl grwpiau cymdeithas sifil

• Deinameg newidiol cydnabod hunaniaeth a chymdeithas sifil

• Cael hyd i ffordd trwy’r tyndra rhwng eiriol dros newid a diwallu anghenion cymdeithasol; gwersi’r gorffennol a chamau gweithredu’r dyfodol

• Disgwrs newidiol y sector gwirfoddol a gweithredu cymdeithasol

 

Mae’r seminar undydd hwn yn gwahodd ymchwilwyr, actifyddion a’r rhai sy’n gweithio ym maes cymdeithas sifil i fyfyrio ar sut rydym wedi ymateb i faterion pwysig ein cyfnod a pha wersi gallem ni eu dysgu trwy ddatblygu agenda ymchwil a gweithredu i’r dyfodol.  

 

I gyfrannu papur:

I gyflwyno cynnig ar gyfer gwneud cyfraniad i’r seminar hon - naill ai’n unigol neu drwy sesiwn banel - rhowch grynodeb byr, disgrifiadol rhwng 200 a 300 gair am yr hyn yr hoffech ei gyflwyno, a nodwch eich manylion cyswllt a manylion eich sefydliad/grŵp. Anfonwch at:  Christala Sophocleous erbyn dydd Llun 30 Medi

Gofynnir i chi nodi sut mae eich cynnig yn berthnasol i thema/themâu’r diwrnod a pha fformat yr ydych am ei ddefnyddio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, neu os ydych am drafod cyfraniadau, cysylltwch â ni yn WISERD.events@cardiff.ac.uk  


Share