Cyflwynwyd gan Rhian Powell

Yn aml caiff cynlluniau datblygu dinasoedd eu creu gydag ehangu economaidd yn flaenoriaeth, sy’n golygu bod anghenion a lleisiau plant a phobl ifanc yn aml yn cael eu hanwybyddu. Fodd bynnag, gan fod nifer cynyddol o bobl bellach yn byw mewn dinasoedd (mae’r CU yn rhagweld erbyn 2050 y bydd 68% o boblogaeth y byd yn byw mewn dinasoedd), mae angen gwirioneddol ail-ddychmygu bywyd dinesig i sicrhau ei fod yn ‘dda i blant’. Mae’r seminar hon yn ceisio dadansoddi beth yn union yw’r cysyniad hwn, ‘dinas sy’n dda i blant’, er mwyn archwilio sut mae amgylcheddau sy’n cyd-fynd â hawliau’r plentyn, yn cael eu dychmygu a’u gweithredu ar draws gwahanol gyd-destunau cenedlaethol.

Gan ddefnyddio menter dinasoedd da i blant UNICEF fel angor i’r ymchwil, rydym yn ceisio deall sut mae’r fenter yn cael ei defnyddio yn y DU, Ffrainc, y Swistir, y Ffindir ac UDA. Mae’r data’n cynnwys dogfennau, arsylwadau a chyfweliadau gyda’r bobl sy’n ymwneud â chreu a gweithredu’r rhaglen Dinasoedd sy’n Dda i Blant ar lefelau byd-eang, cenedlaethol a lleol.

Bydd y papur yn ymgysylltu’n feirniadol â’r syniad o ddinas sy’n dda i blant er mwyn deall sut mae hawliau plant yn cael eu deall a’u cymhwyso ar draws gwahanol gyd-destunau cenedlaethol a pha wahaniaethau ystyrlon y gall dinasoedd da i blant eu gwneud i fywydau plant a phobl ifanc ‘ar lawr gwlad’ o ddydd i ddydd. Byddwn yn cloi drwy feddwl am y potensial ar gyfer hyrwyddo hawliau plant, a’u gweithredu, er mwyn mynd i’r afael â’r diffygion dinesig sy’n gysylltiedig â phlentyndod.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@cardiff.ac.uk neu ffonio 029 208 75260