Darlithydd Daearyddiaeth Dynol
Aberystwyth University

01970622647

I am a social and political geographer interested in migration and multiculturalism in minority nations and rural societies.  I graduated with a BA in Geography and International Politics in 2006, before taking an MA in Space, Place & Politics in 2007.  I completed my PhD, Faith, Identity, and the everyday: the quotidian geographies of Muslims in west Wales in 2011, under the supervision of Professor Mike Woods and Professor Rhys Jones.  After seven years as a student here, I formally joined the DGES staff as a Teaching Fellow in 2010, and was appointed to a Lectureship in Human Geography  (initially funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol) in 2011. 

My research areas can be categorised under three distinct fields, which broadly address questions of cohesion, inclusivity, and conviviality.  Firstly, I am interested in migration and multiculturalism in rural regions and in minority nations.  Secondly, I am fascinated by questions about the (continued) role of religion and religious diversity in society, including motivation for participation in civil society.  Finally, I am eager to explore 'more-than-civic' participation in civil society, including actions which may be considered radical and extreme.  A final, emerging field of interest is related to uncertainty and hostility in the context of Brexit.

 

Rwy'n ddaearyddwr cymdeithasol a gwleidyddol gyda diddordeb mewn mudo ac amlddiwylliannedd mewn cenhedloedd lleiafrifol a chymdeithasau gwledig.  Graddiais gyda BA mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2006, cyn cymryd MA mewn daearyddiaeth wleidyddol yn 2007.  Cwblheais fy noethuriaeth, a oedd yn ystyried profiadau beunyddiol Mwslemiaid yng ngorllewin Cymru, yn 2011 o dan cyfarwyddyd yr Athro Mike Woods a'r Athro Rhys Jones.  Wedi saith mlynedd fel myfyriwr yn yr ADGD, ymunais â'r staff yn ffurfiol yn 2010 fel Cymrawd Dysgu. 

Fe'm penodwyd i Ddarlithyddiaeth mewn Daearyddiaeth Ddynol (a gyllidwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol tan 2016) yn 2011. Mae fy niddordebau ymchwil yn cwympo i dri maes, gydag edefion cyffredin themâu cydlynu cymdeithasol, cynwysoldeb, a sirioldeb/cyd-fyw yn rhedeg trwyddynt. Yn gyntaf, mae gen i ddiddordeb mewn mudo ac amlddiwylliannedd mewn rhanbarthau gwledig a chenhedloedd lleiafrifol.  Yn ail, rwy'n ymddiddori mewn cwestiynau am barhad rôl crefydd mewn cymdeithas, gan gynnwys fel cymhelliant ar gyfer cyfranogi, ac amrywiaeth grefyddol.  Yn olaf, rwy'n awyddus i archwilio cyfraniadau mewn cymdeithas sifil sydd ddim bob tro'n cael eu derbyn fel rhai 'da'; hynny yw, cyfraniadau sy'n medru cael eu hystyried yn radical neu'n eithafol.  Maes arall sy'n dechrau ymddangos yw'r ansicrwydd ac atgasedd sy'n ymddangos yng nghyd-destun 'Prymadael' (neu Brexit).


IMecanweithiau Integreiddiol ar gyfer Mynd i’r Afael â Chyfiawnder Gofodol ac Anghydraddoldebau Tiriogaethol yn Ewrop (IMAJINE)
Mae’r prosiect IMAJINE (Mecanweithiau Integreiddiol ar gyfer Mynd i'r Afael â Chyfiawnder Gofodol ac Anghydraddoldebau Tiriogaethol yn Ewrop) yn un o'r prosiectau gwyddorau cymdeithasol mwyaf i gael ei ariannu fel rhan o raglen Horizon 2020 yr UE. Nod y prosiect pum mlynedd
Research Team:
Michael Woods (Aberystwyth University), Rhys Jones (Aberystwyth University), Elin Royles (Aberystwyth University), Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University)
Migration Research Wales Network
Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad Ymchwil Mudo Cymru. Rhwydwaith ymchwil newydd yw hwn, a gydlynir gan Dr Catrin Wyn Edwards a Rhys Dafydd Jones (ill dau o Brifysgol Aberystwyth). Ymrwyma’r rhwydwaith i ddatblygu capasiti ymchwil, ac i annog deialog rhwng academyddion
Research Team:
Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Catrin Wyn Edwards (Aberystwyth University)
Poblyddiaeth, gwrthdaro a pholareiddio gwleidyddol
Mae Poblyddiaeth, gwrthdaro a pholareiddio gwleidyddol yn ystyried y cysylltiadau rhwng ymddygiadau gwleidyddol newidiol a newidiadau i strwythurau cyflogaeth, yn ogystal â sut y caiff gwleidyddiaeth boblyddol ei meithrin mewn llefydd a sut y call cymdeithas sifil weithredu
Research Team:
David Blackaby (Swansea University), Stephen Drinkwater (University of Roehampton), Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Michael Woods (Aberystwyth University), Amy Sanders (Aberystwyth University), Flossie Kingsbury (Aberystwyth University)
Ffiniau, mecanweithiau ffiniol a mudo’n
Mae Ffiniau, mecanweithiau ffiniol a mudo’n ystyried ffactorau sy’n siapio ymgysylltu cymdeithas sifil gyda mudo a ffurfiau ar ffinio drwy astudiaethau achos rhyngwladol cymharol ac ethnograffeg seiliedig ar lefydd, gan ystyried sut mae grwpiau cymdeithas sifil yn cyfleu
Research Team:
Martina Feilzer (Bangor University), Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Bethan Loftus (Bangor University), Robin Mann (Bangor University), Dana Brablecova (Bangor University), Maria Christina Galanaki (Bangor University), Howard Davis (Bangor University)
Centre For Welsh Politics and Society
The Centre for Welsh Politics and Society / WISERD@Aberystwyth aims to use research on Welsh politics and society, comparative studies of Wales and other nations and regions, and analyses of Wales’s global connections, to make internationally-significant cutting-edge
Research Team:
Michael Woods (Aberystwyth University), Jesse Heley (Aberystwyth University), Laura Jones (Aberystwyth University), Marc Welsh (Aberystwyth University), Taulant Guma (University of Edinburgh), Anwen Elias (Aberystwyth University), Elin Royles (Aberystwyth University), Rhys Jones (Aberystwyth University), Anthonia Onyeahialam (Aberystwyth University), Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Dyfan Powel (Aberystwyth University), Sophie Yarker (University of Manchester)
Migrants, Minorities and Engagement in Local Civil Society
Overview This project combined quantitative and qualitative research methodologies to examine the participation of European migrants from the A8 countries in local civil society. Fieldwork took place in three localities across Wales; one urban, one rural and one semi-rural
Research Team:
Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Stephen Drinkwater (University of Roehampton), Andrew Thompson (University of South Wales), Taulant Guma (University of Edinburgh)
Journal Articles
Rethinking lifestyle and middle-class migration in “left behind” regions
Population, Space and Place, 2021, ahead-of-print So-called “left behind” regions have gained infamy for working-class discontent. Yet a concurrent phenomenon has gone unremarked: middle-class lifestyles in peripheral places. This article examines how middle-class migrants...
Journal Articles
“Where are we going to go now?” EU migrants' experiences of hostility, anxiety and (non-)belonging during Brexit’, Population, Space & Place 25 (1)
This paper examines the impact of the 2016 European Union (EU) referendum and its aftermath from the perspective of European migrants living in Wales. Drawing on interviews conducted with EU nationals in 2016 and 2017, the article highlights various examples of hostility and...
Seminar Lansio llyfr: Social Anthropologies of the Welsh: Past and Present
25 Tachwedd 2021 |
Ym mis Mai 2019, galwodd yr Athro John Morgan symposiwm ar y cyd rhwng y Sefydliad Anthropolegol Brenhinol (RAI), Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cymdeithas Anrhydeddus y Cymrodorion, a WISERD. Canlyniad y digwyddiad hwnnw yw cyhoeddiad newydd Social...
WISERD Sicrhau Effaith y Tu Hwnt i Ymchwil
22 Medi 2021 |
Y digwyddiad hwn yw'r cyntaf mewn cyfres o dri gweithdy 'Sicrhau Effaith y Tu Hwnt i Ymchwil' a drefnwyd gan Rwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru WISERD. Nod y gweithdy hwn yw cynnig yr adnoddau sydd eu hangen ar academyddion ar bob cam o'u gyrfa i...
Cynhadledd Symposiwm: An unsettled status? Migration in a turbulent age
2 Gorffennaf 2019 |
Aberystwyth
Nod y symposiwm undydd hwn yw trafod a thrafod amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â mudo Prif siaradwr – Dr Kathy Burrell (Prifysgol Lerpwl): Unsettling Freedom of Movement? Hostile Environments, Conditionality, and the Experiences of Polish migrants...
Conference Symposium: Museums and Civil Society after Brexit
9 Ionawr 2019 |
Aberystwyth
About this event Museums are a key platform for a civil society in transformation. This interdisciplinary forum brings together different voices to reflect on the financial and cultural impact of Brexit for representing and performing identity within...