Trosolwg

Ariannodd WISERD gyllid ychwanegol ar gyfer cynnal yr Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth ledled Prydain yn 2012.  Prif nod yr arolwg oedd casglu data ynghylch sgiliau a phrofiadau’r rhai sy’n gweithio ym Mhrydain yn 2012, o ran cyflogaeth, gan ei wneud yn adnodd allweddol a nodedig ar gyfer ymchwil ar fywyd gwaith cyfoes.

Darparodd yr Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth (SES) barhad hefyd, gan adeiladu ar arolygon blaenorol a ariannodd yr ESRC, gosod meincnod ar gyfer ymchwil yn y maes yn y dyfodol a chaniatáu i gymariaethau rhyngwladol cyfoes gael eu gwneud.

Yn deillio o’r prif nod hwn, roedd pedwar amcan arall i fynd i’r afael â nhw, wrth ddefnyddio data’r arolwg:

  1. Disgrifio a dadansoddi lefel gofynion sgiliau ar gyfer swyddi, a lle mae’r sgiliau hynny wedi’u dosbarthu, o ran gweithleoedd Prydain yn 2012 a chymharu’r patrymau hyn â phwyntiau data cynharach.
  2. Yn yr un modd, disgrifio a dadansoddi lefelau a dosbarthiad agweddau allweddol ar brofiadau gweithwyr o’u swyddi yn 2012, a’u cymharu â phwyntiau data cynharach.
  3. Defnyddio’r data i ddatblygu tri chyfraniad gwreiddiol a sylweddol nodedig i ysgolheictod ynghylch ansawdd swyddi a sgiliau ar gyfer swyddi.
  4. Sicrhau bod y data ar gael, a darparu’r cymorth data a’r seilwaith angenrheidiol ar gyfer dadansoddiadau pellach gan ymchwilwyr academaidd neu ymchwilwyr sy’n gwneud gwaith- seiliedig-ar bolisïau ym maes sgiliau ac ansawdd swyddi.