Related people:

Daeth 90 o gynadleddwyr ynghyd eleni yng Nghynhadledd Ymchwil Tai Cymru, a gynhaliwyd ar y cyd rhwng Shelter Cymru, Llywodraeth Cymru a Rhwydwaith Ymchwil Tai Cymru WISERD. Cynhaliwyd y digwyddiad yn adeilad Bute ac adeilad Morgannwg Prifysgol Caerdydd.

Roedd amrywiaeth o sesiynau ar gael i’r cynadleddwyr, gyda themâu yn cynnwys polisi tai a datganoli, iechyd a llesiant, gwasanaeth digartrefedd Cymru, grwpiau agored i niwed a’r sector rhent preifat. Mae’r amrywiaeth o bynciau yn amlygu’r modd allweddol y mae astudiaethau tai yn pontio sawl maes ymchwil. Tanlinellwyd hyn gan Mr Ceri Breeze o Lywodraeth Cymru, a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf i’r cynadleddwyr am ddatblygiadau ym maes polisi tai gan amlygu’r angen am fwy o ymchwil sy’n pontio meysydd polisi fel sail i wasanaethau cyhoeddus mwy integredig.

Lansiodd Shelter Cymru eu hadroddiad ar ddeddfwriaeth digartrefedd yng Nghymru ‘Camau rhesymol: profiadau o wasanaethau digartrefedd o dan Deddf Tai (Cymru )2014’. Cyflwynodd Mr Alex Osmond, Ymchwilydd Cymheiriad ei brofiadau ei hun o wasanaethau digartrefedd, yn ogystal â chanfyddiadau defnyddwyr gwasanaeth eraill. Ochr yn ochr â’r newidiadau deddfwriaethol, mae ymgyrch wedi’i harwain gan Lywodraeth Cymru i greu diwylliant gwasanaeth sy’n canolbwyntio’n fwy ar y person, a system sy’n fwy effeithiol o ran atal digartrefedd, drwy ymyrryd yn gynt a mynd i’r afael ag achosion creiddiol digartrefedd pobl.

Nid Cymru yn unig oedd o dan y chwyddwydr – un o themâu amlycaf y diwrnod oedd y modd y mae polisi tai a’r sector rhent preifat yn datblygu mewn ardaloedd eraill yng ngwledydd Prydain. Rhoddodd yr Athro Kenneth Gibb o Brifysgol Glasgow, gipolwg i’r cynadleddwyr ar bolisi tai datganoledig yr Alban, gan ofyn y cwestiwn a oedden nhw’n profi annibyniaeth gyfyngedig, neu gyfle. Cyflwynodd Mr Steffan Evans, myfyriwr doethuriaeth o Brifysgol Caerdydd, ei ganfyddiadau ar y gwahaniaeth rhwng rheoliadau tai cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr.

Tua diwedd y dydd, cafwyd golwg fwy ontolegol ar y maes, gyda’r cyflwynwyr yn ystyried y modd y mae tai yn cyfrannu at iechyd a llesiant. Trafododd Dr Jennifer Hoolachan, o Brifysgol Caerdydd ‘Deddf Tai Preifat (Tenantiaethau) (yr Alban) 2014’ a’i goblygiadau ar gyfer rhentwyr preifat. Fel rhan o’r drafodaeth hon, fe nododd y gwahaniaeth pwysig rhwng ‘cartrefi’ a ‘thai’, gan bwysleisio nad oedd y geiriau hyn yn golygu’r un peth.

Yn ôl Dr Peter Mackie, Uwch Ddarlithydd Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd: ‘Roedd Cynhadledd Ymchwil Tai Cymru 2016 yn gyfle gwych i academyddion, swyddogion llywodraeth leol a chenedlaethol, ac asiantaethau trydydd sector i gyd-drafod rhai o bynciau mwyaf llosg y maes tai yng Nghymru. Mae digwyddiadau fel hyn yn brin. Rydym wedi datblygu dull cydweithredol arbennig tuag at ddeall a gweithredu ar faterion tai yng Nghymru, ac rydym yn disgwyl gweld gweithredu ar rai o’r prif faterion a drafodwyd, gan gynnwys digartrefedd, cyflenwad tai fforddiadwy ac amodau yn y sector rhent preifat.’


Share