Related people: WISERD, Robin Mann

  

* Cymraeg isod

 

Bangor Social Sciences Conference on Intersectionality and Belonging (28-29 June)

On Thursday 28th and Friday 29th June, Bangor University will be hosting an international conference exploring the themes of intersectionality and belonging. 

The conference is a collaborative venture between the School of Social Sciences Bangor University, the Wales Institute of Social and Economic Research Data and Methods (WISERD), the Centre for Research on Migration, Refugees and Belonging at the University of East London, as well as the British Sociological Association Social Theory Study Group.

The organisers have brought together a line up of keynote speakers and delegates across the humanities and social sciences. As co-organiser Dr Robin Mann, Lecturer in the School of Social Sciences at Bangor, explains: “Current debates on nation, gender, sexuality and religion often draw on the concept of ‘intersectionality’ to understand how these and other categories of identity relate to each other. Hence who we are, and what we belong to, is both multifaceted and contradictory. We believe the conference will provide a forum for developing our understanding of these issues. It will be particularly suitable to postgraduates and individuals interested in ‘identity questions’, and offers the opportunity to interact with researchers working across a wide range of contexts and disciplines”. 

Keynote Speakers at the conference will include:

Professor Nira Yuval-Davis

Director of the Research Centre on Migration, Refugees and Belonging, University of East London

Nira Yuval Davis will speak on “The Politics of Belonging: Intersectional Constellations”.

Professor Jie-Hyun Lim (via video link)

Director of the Institute of Comparative History and Culture, Hanynag University, Seoul, South Korea

Jie-Hyun Lim will speak on “A Transnational History of Victimhood Nationalism: National Mourning and Global Accountability”.

Dr Gurminder K. Bhambra

Director of the Social Theory Centre, University of Warwick

Gurminder K. Bhambra will speak on “Race, Class and the Sociological Endeavour: A Critique of the Limits of Communtiy”.

Attendance of the keynote sessions is free. For further information about the event, including the programme and how to attend, please visit the conference website or contact berg@bangor.ac.uk

 

Cynhadledd Gwyddorau Cymdeithas Bangor ar Intersectionality a Pherthyn (28-29 Mehefin)

Ddydd Iau a dydd Gwener, 28 a 29 Mehefin, bydd Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd ryngwladol yn edrych ar themâu  intersectionality a pherthyn.

Mae’r gynhadledd yn ddigwyddiad ar y cyd rhwng Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor, Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD),  Canolfan Ymchwil ar Fudo, Ffoaduriaid a Pherthyn ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain, yn ogystal â’r British Sociological Association Social Theory Study Group.

Mae’r trefnwyr wedi casglu ynghyd nifer o siaradwyr a chynadleddwyr blaenllaw ym maes  dyniaethau a gwyddorau cymdeithas.  Fel yr eglura un o’r trefnwyr Dr Robin Mann, darlithydd yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor: “Mae dadleuon heddiw ynglŷn â chenedl, gender, rhywioldeb a chrefydd yn aml yn defnyddio’r syniad o ‘intersectionality’ i ddeall sut y mae’r rhain a chategorïau eraill o hunaniaeth yn berthnasol i’w gilydd. Felly mae sawl agwedd wahanol ar bwy ydym ni, ac i beth yr ydym yn perthyn, sy’n gwrthddweud ei gilydd. Credwn y bydd y gynhadledd yn darparu fforwm i ddatblygu ein dealltwriaeth o’r ystyriaethau hyn. Bydd yn arbennig o addas i ôl-raddedigion ac unigolion sydd â diddordeb yn y ‘cwestiwn o hunaniaeth’, a bydd yn gyfle i ryngweithio gydag ymchwilwyr sy’n gweithio ar draws ystod eang o gyd-destunau a disgyblaethau”. 

Dyma rai o’r prif siaradwyr yn y gynhadledd:

Yr Athro Nira Yuval-Davis

Cyfarwyddwr  y Ganolfan Ymchwil ar Fudo, Ffoaduriaid a Pherthyn, Prifysgol Dwyrain Llundain

Bydd Nira Yuval Davis yn siarad am “The Politics of Belonging: Intersectional Constellations”.

Professor Jie-Hyun Lim (via video link)

Director of the Institute of Comparative History and Culture, Hanynag University, Seoul, South Korea

Bydd Jie-Hyun Lim yn siarad am “A Transnational History of Victimhood Nationalism: National Mourning and Global Accountability”.

Dr Gurminder K. Bhambra

Cyfarwyddwr y Ganolfan Theori Cymdeithasol, Prifysgol Warwick

Bydd Gurminder K. Bhambra yn siarad am “Race, Class and the Sociological Endeavour: A Critique of the Limits of Community”.

Mae’r prif sesiynau yn rhad ac am ddim. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, yn cynnwys y rhaglen a sut i fod yn bresennol, ewch i berg.bangor.ac.uk neu gysylltu â berg@bangor.ac.uk.


Share