Digwyddiadau

Ymgysylltu â’r cyfryngau

Cyflwynwyd gan Katie Bodinger Bydd Katie Bodinger, Uwch-swyddog Cyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi treulio mwy na degawd yn gweithio yn y cyfryngau, yn ymuno â ni i drafod sut y gallwch gyfleu eich ymchwil i’r byd ehangach. Bydd Katie yn mynd â chi drwy’r broses o weithio gyda chydweithwyr ym maes cyfathrebu i gynllunio…

Cymharu iechyd meddwl gofalwyr ifanc â phlant heb gyfrifoldebau gofalu: Canlyniadau astudiaeth hydredol Modelu Hafaliadau Strwythurol (SEM).

Cyflwynwyd gan Ed Janes Yn ystod y seminar hon bydda i’n gwneud cyflwyniad ar gydran feintiol fy noethuriaeth sy’n defnyddio dulliau cymysg, sef Caring Lives: Beth sydd ei angen ar blant a phobl ifanc sy’n gofalu am aelodau eraill o’r teulu i ffynnu? Nod yr astudiaeth oedd ystyried o’r newydd heriau’r ymchwil a wnaed yn…

Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang: archwilio sut y gall Cymru gyfrannu at lesiant byd-eang

Cyflwynwyd gan Susie Ventris Field O’r holl nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, y nod sydd heb gael ei weithredu na’i ddeall orau yw’r nod ‘Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang’ – sut y gall polisi ac arfer yng Nghymru gael effaith gadarnhaol ar lesiant byd-eang, neu o leiaf osgoi niwed. Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru…

Trwsio’r Hinsawdd: Strategaethau ar gyfer Byd Ansicr

Yr Athro Charles Sabel yw ymwelydd rhyngwladol Canolfan Cymdeithas Sifil ESRC WISERD ar gyfer 2022. Yn y digwyddiad hwn bydd yn siarad am ei lyfr newydd a gyd-awdurwyd gyda David G. Victor sy’n cymhwyso syniadau o lywodraethu arbrofol (XG) i newid hinsawdd. Yn dilyn y cyflwyniad bydd sesiwn holi ac ateb ar gyfer aelodau’r gynulleidfa….

Hyfforddiant a Chynyddu Adnoddau: Cyfweld Ansoddol Ar-lein

Cyflwynwyd gan Karen Lumsden Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad manwl i gynnal cyfweliadau ansoddol ar-lein yn llwyddiannus. Yn draddodiadol, mae cyfweliadau ar-lein wedi tueddu i gael eu hystyried yn israddol i rai wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, gall cyfweliadau ansoddol ar-lein gynnig ffordd werthfawr i ni gynnal ymchwil gymdeithasol gydag ystod o grwpiau amrywiol…

Ffiniau anweledig i gael mynediad a chyfranogiad mewn mannau cyhoeddus: Llywio amrywiaeth cymunedol o fewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig

Cyflwynwyd gan Najia Zaidi Mae’r ymchwil yn archwilio ffiniau anweledig sy’n atal cymunedau o leiafrifoedd ethnig rhag cael mynediad at fannau cyhoeddus trefol, yn cynnwys dynameg gymhleth o ethnigrwydd, cast a dosbarth. Gan ganolbwyntio ar astudiaeth achos cymuned Gujrati yng Nghaerlŷr, mae’n dangos sawl sensitifrwydd diwylliannol nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried gan…

Yr Hawl i’r Ddinas?: Archwiliad Rhyngwladol Cymharol o Ddinasoedd sy’n Dda i Blant

Cyflwynwyd gan Rhian Powell Yn aml caiff cynlluniau datblygu dinasoedd eu creu gydag ehangu economaidd yn flaenoriaeth, sy’n golygu bod anghenion a lleisiau plant a phobl ifanc yn aml yn cael eu hanwybyddu. Fodd bynnag, gan fod nifer cynyddol o bobl bellach yn byw mewn dinasoedd (mae’r CU yn rhagweld erbyn 2050 y bydd 68%…

Symposiwm Gwaith Teg Yng Ngymru

Yn ei araith i Gynhadledd y Blaid Lafur Gymreig ym mis Mawrth 2017 y Prif Weinidog ar y pryd. Dywedodd Carwyn Jones ‘Rwyf am wneud Cymru yn genedl gwaith teg’. Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg i wneud argymhellion ynghylch gwneud i hyn ddigwydd. Cyhoeddwyd ei adroddiad dair blynedd yn ôl. Ers hynny, mae cynnydd sylweddol…

Cynhadledd lansio Cynghrair Sylfaenol Cymru

Bydd y gynhadledd yn lansio’r Gynghrair ac yn bwrw ymlaen â’i phrosiect o adeiladu cynghreiriau ar gyfer newid ac adnewyddiad sylfaenol yng Nghymru. Bydd yn amlygu amcanion sylfaenol a ffyrdd o weithio sy’n cynnal dulliau hyfyw o fyw a darparwyr cyfrifol o fewn terfynau’r blaned. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau sy’n amlygu arloeswyr cymdeithasol sy’n rhoi…

Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru 2022

Rhwydwaith Ymchwil ar Dai Cymru WISERD, Canolfan Gydweithredol Tystiolaeth Tai’r DU a Shelter Cymru sy’n cynnal y gynhadledd ar y cyd. Ynglŷn â’r gynhadledd Mae polisïau ac arferion tai yng Nghymru yn datblygu’n gyflym o hyd. Mae Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru 2022 yn gyfle i oedi am ennyd, rhannu tystiolaeth ymchwil a myfyrio ar…