Digwyddiadau

Y Bumed Gynhadledd Economi Sylfaenol: Yr Economi Sylfaenol, Arloesedd Cymdeithasol a Gweithredu Cyhoeddus

  Ar ôl encil wladol ac ariannoli, yng nghanol argyfwng natur a’r hinsawdd, mae’r agenda sylfaenol yn ymwneud ag adnewyddu’r systemau dibyniaeth sy’n darparu’r nwyddau a’r gwasanaethau sy’n ein cadw’n ddiogel ac yn waraidd. O dan gyfarwyddyd, fel arloesedd cymdeithasol radical ac arbrofoliaeth ddemocrataidd, mae ymchwilwyr ac ymarferwyr eraill yn dilyn dibenion a dulliau tebyg….

Ailgyflwyno cyn-droseddwyr i fyd gwaith drwy’r sector adeiladu: Astudiaeth achos o gydweithio traws-sectoraidd ym maes caffael cymdeithasol.

Cyflwynwyd gan  Jemma Bridgeman Ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i osod partneriaethau cymdeithasol ar sylfaen statudol yng Nghymru yw’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus. Mae’r ymchwil hon yn ystyried astudiaeth achos o brosiect ar y cyd sy’n anelu at greu llwybr i bobl ag euogfarnau i gael cyflogaeth ym maes adeiladu. Mae pobl a gafwyd…

Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang: archwilio sut y gall Cymru gyfrannu at lesiant byd-eang

Cyflwynwyd gan Susie Ventris Field O’r holl nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, y nod sydd heb gael ei weithredu na’i ddeall orau yw’r nod ‘Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang’ – sut y gall polisi ac arfer yng Nghymru gael effaith gadarnhaol ar lesiant byd-eang, neu o leiaf osgoi niwed. Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru…

Ffiniau anweledig i gael mynediad a chyfranogiad mewn mannau cyhoeddus: Llywio amrywiaeth cymunedol o fewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig

Cyflwynwyd gan Najia Zaidi Mae’r ymchwil yn archwilio ffiniau anweledig sy’n atal cymunedau o leiafrifoedd ethnig rhag cael mynediad at fannau cyhoeddus trefol, yn cynnwys dynameg gymhleth o ethnigrwydd, cast a dosbarth. Gan ganolbwyntio ar astudiaeth achos cymuned Gujrati yng Nghaerlŷr, mae’n dangos sawl sensitifrwydd diwylliannol nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried gan…

Cynhadledd lansio Cynghrair Sylfaenol Cymru

Bydd y gynhadledd yn lansio’r Gynghrair ac yn bwrw ymlaen â’i phrosiect o adeiladu cynghreiriau ar gyfer newid ac adnewyddiad sylfaenol yng Nghymru. Bydd yn amlygu amcanion sylfaenol a ffyrdd o weithio sy’n cynnal dulliau hyfyw o fyw a darparwyr cyfrifol o fewn terfynau’r blaned. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau sy’n amlygu arloeswyr cymdeithasol sy’n rhoi…

Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru 2022

Rhwydwaith Ymchwil ar Dai Cymru WISERD, Canolfan Gydweithredol Tystiolaeth Tai’r DU a Shelter Cymru sy’n cynnal y gynhadledd ar y cyd. Ynglŷn â’r gynhadledd Mae polisïau ac arferion tai yng Nghymru yn datblygu’n gyflym o hyd. Mae Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru 2022 yn gyfle i oedi am ennyd, rhannu tystiolaeth ymchwil a myfyrio ar…