Digwyddiadau

Pam cael sgyrsiau wyneb-yn-wyneb mewn byd ar-lein ar ôl COVID-19?

Drwy sôn am arbrawf cymdeithasol ar gyfer ymchwilwyr lles, nod y sesiwn yw hwyluso ac annog sgyrsiau rhwng y rhai sydd â diddordeb mewn ymchwil lles – hynny yw, cydnabod pwysigrwydd trefnu a hwyluso sgyrsiau (ar-lein ac wyneb-yn-wyneb) er mwyn sicrhau y gall pobl gael sgyrsiau cynhyrchiol ac ystyrlon. Bydd y sesiwn hon yn dechrau…

Anabledd ac Aelodaeth o Undebau Llafur yn y DU

Cyflwynir gan Melanie Jones Crynodeb: Yn y sesiwn hon bydda i’n cyflwyno canfyddiadau cynnar o ddadansoddiad o ddata yn sgîl dau arolwg cenedlaethol, yr Arolwg Chwarterol o’r Llafurlu a’r Arolwg o Gysylltiadau Cyflogaeth yn y Gweithle, gan edrych yn fanwl ar y bwlch anabledd o ran aelodaeth o undebau yn y DU. Canfuwyd bod cyflogeion anabl…

Hyfforddiant a Chynyddu Adnoddau: Dylunio mewn Ymchwil

Cyflwynwyd gan Dr Rachel Hurdley a Dr Katherine Quinn Lluniwyd yr hyfforddiant i gyflwyno ymchwilwyr ac ymchwilwyr ôl-raddedig i ddefnyddio methodolegau tynnu lluniau mewn Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol a rhoi profiad ymarferol iddyn nhw o wneud hynny. Bydd yn rhoi trosolwg o’r defnydd o dynnu lluniau yn y gwyddorau cymdeithasol, gan ganolbwyntio’n benodol ar…

Dulliau ymchwil arloesol a chreadigol ar gyfer ymchwil mudo – gweithdy ar-lein

Mae’r gweithdy hwn yn tynnu sylw at rai dulliau creadigol arloesol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd gan ymchwilwyr ymfudo yng Nghymru. Mae’r gweithdy’n gyfle i glywed gan dri academydd sy’n defnyddio dulliau creadigol amrywiol i ymchwilio i wahanol agweddau ar fudo, ac i drafod y cyfleoedd a’r heriau o fabwysiadu’r dulliau hyn….

Gwleidyddiaeth Cydweithrediad Deallusol Rhyngwladol

Cyflwynwyd gan Yr Athro W. John Morgan, Cymrawd Emeritws Leverhulme WISERD, a rhwydwaith ymchwil y Gymdeithas Sifil. Roedd W. John Morgan yn Gomisiynydd Ysgolheigaidd y Gymanwlad ar gyfer y Deyrnas Unedig rhwng 2002-2008; ac yn Gadeirydd Comisiwn Cenedlaethol y Deyrnas Unedig UNESCO, 2010-2013. Wrth i ni symud drwy’r 21ain ganrif a nodwyd gan wrthdaro arfog, gwrtholeuaeth,…

Hyfforddiant a Chynyddu Adnoddau: Delweddu Data a Dylunio Ffeithluniau

Cyflwynwyd gan Nigel Hawtin Cyfuniad o gyflwyniadau, trafodaethau ac ymarferion ymarferol mewn grwpiau. Bydd y diwrnod yn cynnwys theori, wedi’i hegluro gyda chymorth enghreifftiau darluniadol, ac ymarferion fel bod y rhai sy’n bresennol yn gallu archwilio syniadau a dysgu drostynt eu hunain Nodau Deall sut i gyfathrebu gwybodaeth a data yn weledol Yn ystod y…

Sut y gall ‘adrodd straeon’ helpu ymchwil lles?

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn archwilio dulliau o adrodd stori ym maes ymchwil lles. Er bod ‘adrodd straeon’ yn ymadrodd a ddefnyddir yn aml sy’n berthnasol i sawl disgyblaeth, nid oes fawr o gonsensws o ran beth yn union rydym yn ei olygu pan fyddwn yn trafod ‘adrodd straeon’ mewn cyd-destun lles, beth sy’n…

Eddwl am y Plant: Galwadau gan oedolion dros blant a phlentyndod mewn ymgyrchoedd sy’n cystadlu â’I gilydd am sut y defnyddir gofod cyhoeddus

Cyflwynwyd gan Dr Rhian Powell a Dr Esther Muddiman. Mae sylw cynyddol yn cael ei roi i farn plant a phobl ifanc wrth wneud penderfyniadau sy’n ymwneud â mannau cyhoeddus. Yn y seminar hon, rydym yn trin a thrafod sut mae ymgyrchwyr a thrigolion sy’n oedolion yn galw ar blant ac yn cyfeirio at blentyndod…

Lles a dimensiynau seicogymdeithasol iechyd: enghreifftiau o ymchwil am ragnodi cymdeithasol yng Nghymru

Cyflwynwyd gan Dr Sofia Vougioukalou Er bod ymchwil am les, yn anochel, yn ymwneud ag agendâu iechyd ar lefel cenedlaethol/DU/rhyngwladol, nod y sesiwn yw edrych ar sut mae’n ymwneud â mwy na materion iechyd yn unig, yn enwedig yng nghyd-destun termau meddygol penodol. Gan ddefnyddio ymarfer presgripsiynu cymdeithasol yn fan cychwyn ar gyfer yr archwiliad…

Cynhadledd Flynyddol 2022

Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘. Prifysgol Abertawe Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Mae dyddiad cau’r alwad am bapurau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 wedi’i ymestyn i ddydd Gwener, 11 Chwefror.