Cyflwynwyd gan Ralph Scott 

Yn nemocratiaethau’r Gorllewin yn y blynyddoedd diwethaf, mae lefel addysg unigolyn wedi dod yn fwyfwy pwysig i ddeall pam eu bod yn meddwl ac yn pleidleisio fel y maent. Ac eto, wrth astudio gwleidyddiaeth, anaml y mae addysg wedi bod yn brif ffocws, ac felly mae’r rhesymau dros y dylanwad hwn yn parhau i fod heb eu hastudio. I fynd i’r afael â’r bwlch hwn, rwy’n cymhwyso technegau modelu aml-lefel i ddata hydredol (gan gynnwys Astudiaeth Carfan Prydain 1970 ac Astudiaeth Etholiad Prydain) i amcangyfrif ac egluro effaith mynychu addysg uwch ar werthoedd gwleidyddol, gan fynd i’r afael â phedwar cwestiwn ymchwil ysgogol.

  • Yn gyntaf, faint o’r gwahaniaeth rhwng graddedigion a’r rhai nad ydynt yn raddedigion y gellir ei briodoli i effaith achosol prifysgol (yn hytrach nag effaith dethol)?
  • Yn ail, sut mae’r effaith hon yn amrywio yn seiliedig ar nodweddion unigol a gwahaniaethau mewn profiad prifysgol?
  • Yn drydydd, beth allwn ni ei ddysgu am yr effaith o lwybr newid gwerthoedd wrth astudio?
  • Ac yn bedwerydd, sut mae effaith addysg uwch wedi newid dros amser, wrth i’r gyfradd gyfranogi a’r cyd-destun gwleidyddol ehangach newid?

Rwy’n gweld bod unigolyn yn mynd yn llai rhagfarnllyd o ran hil ac yn fwy rhyddfrydol yn gymdeithasol o ganlyniad i fynychu’r brifysgol, tra bod yr effaith ar werthoedd economaidd wedi newid dros amser. Arferai graddedigion ddod yn fwy economaidd adain dde, ond mae’r rhai yn y genhedlaeth ddiweddaraf yn dod yn fwy adain chwith, a esbonnir efallai gan y newid yn amgylchiadau economaidd-gymdeithasol graddedigion yn y cyfamser. Mae’r canfyddiadau hyn a rhai eraill yn rhoi mewnwelediad defnyddiol i agwedd hanfodol ar ymddygiad gwleidyddol cyfoes nad yw wedi’i harchwilio’n ddigonol.