Cyflwynir gan Rose Butler a Victoria Stead (Prifysgol Deakin):

Er bod natur dosbarth cymdeithasol mewn cyd-destunau gwledig ac amaethyddol yn thema sefydledig mewn llenyddiaeth astudiaethau cymdeithasegol ac astudiaethau gwledig hanesyddol, efallai nad yw croestoriadau dosbarth ag ystyriaethau hil, mudo, trefedigaeth ac echelinau eraill o rym a gwahaniaeth, wedi cael sylw digonol yn y cyfnod presennol o drawsnewid gwledig a mudo byd-eang. Yn y sgwrs hon, rydym yn archwilio’r croestoriadau hyn drwy lens dwy astudiaeth achos wedi’u lleoli yn ne-ddwyrain Awstralia.

Yn gyntaf, rydym yn archwilio rôl dosbarth, mudo, ac amodau lle gwledig wrth lunio symudedd cymdeithasol pobl ifanc yn ninas fach wledig Mildura. Mae naratif sefydledig poblogaidd am symudedd ieuenctid gwledig yn atgyfnerthu normau llywodraethol gwyn fel y meincnod o brofiadau gwledig. Mae’r rhain yn nodweddiadol yn darlunio llwybrau allfudo dosbarth canol o addysg uwch, ochr yn ochr â lleoli gwledig dosbarth gweithiol oherwydd anobaith a dirywiad gwledig. Yn yr enghraifft hon, rydym yn herio’r modelau hyn drwy drafod profiadau cymhleth o fudo gwledig, natur drawswladol cyfalaf dosbarth, a rôl dal asedau wrth lunio dyfodol dosbarthiadol pobl ifanc yng nghefn gwlad.

Yn ail, yn Shepparton, rydym yn archwilio’r ffyrdd anghyson y mae tyfwyr garddwriaethol yn deall eu hunain mewn perthynas â themâu a chwestiynau’n ymwneud â llafur, a’r cysylltiadau wedi’u dosbarthu a’u hiliaethu y mae’r rhain yn eu creu. Yma, mae naratif o agwedd at waith yn cael ei gynnull gan dyfwyr sy’n mynnu cydymdeimlad normadol â grwpiau hiliadol o weithwyr tymhorol y maen nhw’n eu cyflogi, gan ddibrisio diffyg uniaethu â phobl leol ddi-waith gwyn sy’n byw yn nhref Shepparton sydd ‘ddim yn gwybod sut mae gweithio’. Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae’r un dychymyg llafur ac agwedd tuag at waith yn sail i honiadau Lockean tyfwyr sy’n cyfuno perchnogaeth eiddo ar sail hierarchaethau wedi’u dosbarthu a’u hiliaethu. Wrth roi’r ddwy astudiaeth achos wledig wahanol hyn mewn deialog, rydym yn ystyried beth y gall ffocws newydd ar ddosbarthiadau ei gyfrannu at ddealltwriaeth bresennol o hil, mudo a gwladychiaeth mewn bydoedd

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@cardiff.ac.uk neu ffonio 029 208 75260.