Cyflwynwyd gan Najia Zaidi

Mae’r ymchwil yn archwilio ffiniau anweledig sy’n atal cymunedau o leiafrifoedd ethnig rhag cael mynediad at fannau cyhoeddus trefol, yn cynnwys dynameg gymhleth o ethnigrwydd, cast a dosbarth. Gan ganolbwyntio ar astudiaeth achos cymuned Gujrati yng Nghaerlŷr, mae’n dangos sawl sensitifrwydd diwylliannol nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried gan sefydliadau cymdeithas sifil, hyd yn oed wrth iddynt geisio galluogi cyfranogiad. Mae’r data’n awgrymu bod ystyried sut mae trigolion yn dychmygu ffiniau yn tramwyo’r amgylchedd trefol, a sut mae’r rhain yn eu rhwymo oddi wrth eraill – gan gynnwys sefydliadau pwerus – yn esbonio pam mae rhai mannau ffisegol a gofodau cyfranogi yn parhau i fod yn anhygyrch iddynt. Dangosodd yr ymchwil hon fod canfyddiad gofodau hygyrch yn ymestyn y tu hwnt i bellter a hygyrchedd corfforol i awydd am bŵer i siapio’r gofodau hynny. Trwy archwilio’r ffactorau sy’n amffinio symudiad yn y gofod yn feirniadol, mae’r astudiaeth yn ymestyn y ddealltwriaeth o fynediad a chyfranogiad, gan dynnu sylw at y ffaith nad yw’r ddau mewn perthynas linellol neu hierarchaidd syml lle mae un yn rhagflaenu’r llall. Yn hytrach gellir gofyn am y ddau gyda’i gilydd, gyda chyfranogiad yn rhagofyniad ar gyfer mynediad. Yn ail, nid yw cyfranogiad effeithiol yn gofyn am rannu pŵer ar draws y ffin rhwng sefydliad a “chymuned” yn unig – dylid ei ddosbarthu hefyd ar draws y gymuned, a thrafeilio ffiniau cymdeithasol o’i fewn.

Ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom