Cyflwynir gan Yr Athro Alan Felstead (Prifysgol Caerdydd)

Mae’r ddarlith hon yn seiliedig ar ymchwil a gomisiynodd yr Undeb Addysg Cenedlaethol. Mae’n defnyddio dwy ffynhonnell ddata: gwybodaeth a gasglwyd gan 6,841 o athrawon a chynorthwywyr addysgu a gymerodd ran mewn cwis ansawdd swyddi ar-lein (www.howgoodismyjob.com) a gynhaliwyd bob ochr i’r pandemig; ac arolwg a gynhaliwyd yn arbennig o aelodau’r Sefydliad Cenedlaethol yn cynnwys 15,584 o ymatebion. Mae’r canlyniadau’n dangos:

  • Mae ansawdd swyddi yn waeth mewn ysgolion lle mae staff yn disgwyl arolygiad ysgol, ac mewn ysgolion sydd wedi’u lleoli mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol uchel.
  • Prin fod ansawdd swyddi gweithwyr proffesiynol addysgu wedi newid ers y pandemig ac, mewn rhai agweddau, mae wedi gwaethygu.
  • Fodd bynnag, mae ansawdd swyddi galwedigaethau tebyg wedi gwella.  Felly, mae amodau gwaith mewn ysgolion wedi gwaethygu mewn termau cymharol.
  • “Mae addysgu yn swydd sy’n rhoi boddhad ac sydd hefyd yn heriol, ond mae canfyddiadau’r ymchwil hon yn awgrymu ei fod yn dod yn fwy heriol byth.  Heb newid, bydd yn anodd mynd i’r afael â’r argyfwng recriwtio a chadw acíwt y mae’r sector yn ei wynebu.

Cyhoeddwyd canlyniadau llawn yr ymchwil ym mis Gorffennaf 2023 ac maent ar gael ar-lein.

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@cardiff.ac.uk neu ffonio 029 208 75260