Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 

Croesawu: Amy Sanders (WISERD), Jurgen Grotz (VSSN)

Cyflwyniad

 Mae’n bleser gan Rwydwaith Astudiaethau’r Sector Gwirfoddol a Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru gynnal symposiwm ar y cyd i archwilio rôl sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn y polareiddio mewn cymunedau lleol, gan drafod:

  • cynhwysiant ac allgáu o fewn y sector cymunedol a gwirfoddol,
  • cydlyniant cymunedol, yr hyn sy’n ei ysgogi a’i rwystro,
  • polareiddio a gwrthdaro gwleidyddol mewn cymdeithas sifil leol,
  • arloeseddau cymunedol er mwyn hyrwyddo undod a/neu ddemocratiaeth gydgynghorol,
  • swyddogaethau sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn y gwaith o atgyfnerthu a/neu wrthsefyll polareiddio.

Cliciwch yma i gofrestru

Rhaglen

09:00 – 10:00  Brecwast colegol a sesiwn rwydweithio cyn y gynhadledd        (wyneb yn wyneb)

10:00 – 10:10  Croeso a cyflwyniadau                                                                (ar-lein/hybrid)

10:10 – 11:40  Cyflwyniad a thrafodaeth                                                            (ar-lein/hybrid)

11:40 – 13:00  Cinio a chwrdd â’r gymuned a sefydliadau gwirfoddol               (wyneb yn wyneb)

13:00 – 14:00  Cyflwyniad a thrafodaeth                                                            (ar-lein/hybrid)

14:00 – 14:30 Phrif siaradwr: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol                 (ar-lein/hybrid)

14:30 – 15:00 Paned ac Alison Goldsworthy: Camau nesaf                               (ar-lein/hybrid)

15:00 – 16:00  Cyfarfodydd deialog terfynol a chacennau colegol                   (wyneb yn wyneb)

Rhesymeg

Mae’r digwyddiad yn rhan o gyfres reolaidd o ddigwyddiadau diwrnod VSSN ac yn rhan o’r gweithgareddau lledaenu gwybodaeth a chymryd rhan cysylltiedig â phrosiect Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD) “Poblyddiaeth, Gwrthdaro a Pholareiddio”.

Un o bryderon damcaniaethol cynyddol astudiaethau’r sector gwirfoddol yw herio’r rhagdybiaeth bod gweithgaredd gwirfoddol ac elusennol yn seiliedig bob amser ar les cymdeithasol (Grotz a Leonard, 2022, tt 57-76). Mae damcaniaethwyr yn dechrau cydnabod sefydliadau cymdeithas sifil y mae eu gweithgareddau cyfunol yn cynnal ymraniad neu wrthdaro (Edwards 2014). Eto i gyd, gellir ystyried cymunedau ar lawr gwlad hefyd yn lleoliadau lle ymwrthodir â pholareiddio a phoblyddiaeth (Ife 2021). Mae damcaniaethwyr polareiddio yn tynnu ar theori democratiaeth mewn gwyddoniaeth wleidyddol, theori cyswllt rhwng grwpiau mewn seicoleg ochr yn ochr â dadansoddiad o’r ffordd y gellir newid agweddau er mwyn dod o hyd i strategaethau i oresgyn rhaniad cymdeithasol. (Goldsworthy et al. 2022).

Fformat

Bydd fformat y gynhadledd undydd hon yn ymateb i ddimensiwn penodol o bolareiddio a all wahanu arbenigedd academaidd a’r gymdeithas ehangach ac yn gweithio hefyd gydag opsiynau wyneb yn wyneb, ar-lein a hybrid. Bydd y gynhadledd undydd yn annog trafodaeth rhwng academyddion ac ymarferwyr yn y sector gwirfoddol o ystod eang o sefydliadau cymdeithas sifil, gan gydnabod eu harbenigedd deuol a thynnu ar ddulliau cynhwysol a chyfranogol o gymryd rhan, gan roi’r theori ar gael gwared o raniadau ar waith yn ymarferol. “Bydd meddyliau’n agored, sgyrsiau’n garedig, a bydd gwerth cyfartal i wahanol wybodaeth” (Locke a Grotz, 2022, t: 191).

Adnoddau

Bydd y digwyddiad diwrnod VSSN hwn yn cael ei gefnogi gan:

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@cardiff.ac.uk neu ffonio 029 208 75260