Yn 2014, dechreuodd cyfres uchelgeisiol o ddiwygiadau addysgiadol yng Nghymru ddod yn ei blaen. Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys, ymhlith mentrau eraill, safonau newydd ar gyfer addysgu, strategaeth i wella Addysg Gychwynnol i Athrawon a fframwaith cwricwlwm cenedlaethol. Er mor eang yw’r diwygiadau hyn, mae nifer o themâu cyffredinol yn trefnu’r gwaith hwn. Gellir dadlau mai sybsidiaredd yw’r cysyniad pwysicaf a mwyaf canolog.
Mae egwyddor sybsidiaredd yn taeru na ddylid gwneud penderfyniadau ar lefelau gwleidyddol sy’n uwch na’r lefel angenrheidiol. Felly, nid cwricwlwm rhagnodedig yw fframwaith y cwricwlwm cenedlaethol. Yn hytrach, mae’n fframwaith eang gyda’r bwriad o alluogi athrawon ac arweinwyr ysgol mewn ysgolion ar draws Cymru i greu eu cwricwla eu hun sy’n seiliedig ar eu hysgol. Fodd bynnag, ni all sybsidiaredd ei hun reoli datblygiad cwricwla sy’n seiliedig ar yr ysgol. Os yw athrawon yn gallu gweithio fel llunwyr cwricwlwm, rhaid iddynt allu cydnabod eu hasiantaeth a’i gwireddu. Yn yr astudiaeth hon, cafodd athrawon o ledled Cymru eu gwahodd i lenwi arolwg ar-lein ynghylch asiantaeth athrawon a’i pherthynas â dimensiynau amrywiol o waith cwricwlwm ac addysgu. Yn ôl dadansoddiad o 131 o ymatebion, mae cyfranogwyr yn gwerthfawrogi’r cysyniad o effaith athrawon ar y cyfan, ond amrywiodd pwysigrwydd asiantaeth yn drawiadol wrth ystyried y doreth o ddyletswyddau a chyfrifoldebau sydd ar athrawon. Yn ôl y rhan fwyaf o ymatebwyr, roeddynt yn fodlon ar eu lefel bresennol o effaith, ond roedd athrawon ysgol uwchradd yn llawer llai bodlon na’u cydweithwyr mewn ysgolion cynradd. Yn olaf, datganodd ymatebwyr eu bod yn teimlo bod atebolrwydd allanol ac arweinyddiaeth ysgol wael yn lleihau eu heffaith fel athrawon, tra bod arweinwyr ysgol sy’n gwahodd dialog ac yn dangos ymddiriedaeth yn eu hathrawon yn cynyddu eu heffaith fel athrawon. Mae’r ymatebion hyn yn amlygu pwysigrwydd arweinyddiaeth addysgiadol mewn datblygu a hyrwyddo effaith athrawon, yn ogystal â sut gall effaith fod yn fel elfen sy’n grymuso gwaith cwricwlaidd athrawon.

 

If you are an external guest, please contact us (029 2087 9338) to confirm availability of places. For further information please contact WISERD.Events@cardiff.ac.uk