Mae adroddiad diweddar gan Lab Data Addysg WISERD yn dadansoddi effaith Prosiect Sbectrwm Hafan Cymru


Mae’r Prosiect Sbectrwm yn rhaglen addysgol arbenigol ar gyfer codi ymwybyddiaeth, ataliol a dwyieithog, sy’n cyflwyno sesiynau ar bob agwedd ar Berthnasoedd Iach a VAWDASV (Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol) i ddisgyblion a staff mewn ysgolion ledled Cymru.

Mae’n cysylltu â blaenoriaethau Atal, Amddiffyn a Chefnogaeth a amlinellir yn Neddf a Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru). Mae hefyd yn ymwneud â’r holl strategaethau rhanbarthol ledled Cymru, gan gynnwys addysgu am berthnasoedd iach, a helpu i sefydlu Ymagwedd Ysgol Gyfan, gyda phawb sy’n ymwneud ag addysg plant yn cydweithio.

Mae Lab Data Addysg WISERD wedi dadansoddi data a gasglwyd gan Hafan Cymru ar effeithiolrwydd Prosiect Sbectrwm.

Gan ddefnyddio data a gasglwyd gan gyfranogwyr cyn ac ar ôl pob sesiwn, dros nifer o sesiynau, roedd y Lab Data yn gallu asesu cynnydd mewn ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth yn dilyn yr hyfforddiant yn ystod y sesiwn.

Darparwyd y canfyddiadau, ynghyd ag argymhellion ar gasglu data yn y dyfodol, mewn adroddiad i Hafan Cymru i’w ddefnyddio’n fewnol.

Mae Lab Data Addysg WISERD wedi croesawu’r cyfle i weithio gyda Hafan Cymru i ddadansoddi’r rhaglen addysgol bwysig hon.

 

 

Am Lab Data Addysg WISERD:

WISERD Data Lab LogoMae Lab Data Addysg WISERD yn cynnal dadansoddiadau annibynnol o ddata addysg gweinyddol, data arolygon a chysylltiadau data, yn ogystal â chyfnewid gwybodaeth a rhannu canfyddiadau â’r cyhoedd i lywio trafodaethau cenedlaethol ar rai o’r materion addysgol mwyaf cyfoes a phwysig sy’n wynebu Cymru. Ariennir Labordy Data Addysg WISERD gan Lywodraeth Cymru, Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (gwobr: ES/012435/1) a Phrifysgol Caerdydd.

Hafan and Spectrum Logos

 


Rhannu