YDG Cymru yn datgelu rhaglen waith yn Senedd Cymru


Eluned Morgan MS, Minister for Health and Social Services

Heddiw (dydd Iau 1 Rhagfyr) mae YDG Cymru wedi datgelu eu Rhaglen Waith Arfaethedig a fydd yn helpu i daflu goleuni ar y materion allweddol y mae Cymru a’r DU yn eu hwynebu.

Mae Rhaglen Waith Arfaethedig YDG Cymru 2022-2026 yn amlinellu’r deg maes thematig y bydd tîm YDG Cymru yn canolbwyntio eu hymchwil arnynt i helpu’r llywodraeth i fynd i’r afael â’r materion mwyaf dybryd sy’n wynebu cymdeithas. Mae’r ddogfen yn amlinellu gwaith y tîm sydd ar y gweill ar Newid yn yr Hinsawdd, y Blynyddoedd Cynnar, Addysg, Iechyd a Lles, Tai a Digartrefedd, Iechyd Meddwl, Sgiliau a Chyflogadwyedd, Gofal Cymdeithasol, Cyfiawnder Cymdeithasol, a rhaglen i fynd i’r afael â Heriau Cymdeithasol Mawr newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg.

 

ADR Wales Co Directors Prof David Ford and Stephanie Howarth, Rebecca Evans MS, Minister for Finance and Local Government and ADR UK Director Dr Emma Gordon

 

Mae’r meysydd thematig yn adeiladu ar lwyddiant YDG Cymru, gan fynd i’r afael â saith o’r meysydd thematig hyn dros y pedair blynedd diwethaf. Yn ogystal â’r tair thema newydd, sef Newid yn yr Hinsawdd, Cyfiawnder Cymdeithasol a Heriau Cymdeithasol Mawr, mae tîm YDG Cymru wedi nodi eu cynlluniau i hybu cyfleoedd hyfforddiant a chapasiti ar gyfer y gymuned dadansoddwyr data, ac ymrwymiad i’r Gymraeg, ymgysylltu parhaus â’r cyhoedd, a chynaladwyedd yn eu gwaith.

Cyhoeddwyd y ddogfen yng nghartref Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru, o flaen cynulleidfa a oedd yn cynnwys Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (top yn y llun), a siaradodd o blaid gwaith YDG Cymru. Mynychwyd y digwyddiad gan sefydliadau ar draws y dirwedd cysylltu data, gan gynnwys gweithwyr polisi proffesiynol, academyddion a darparwyr data.

ADR Wales Co Director Stephanie Howarth

Mae YDG Cymru yn cysoni ei waith â’r meysydd allweddol a nodwyd yn Rhaglen Lywodraethu 2021-2026 Llywodraeth Cymru ac yn defnyddio annibyniaeth academaidd ac arbenigedd tîm o ymchwilwyr, dadansoddwyr a gwyddonwyr data arbenigol.

ADR Wales Co Director Professor David Ford

Wrth siarad yn y lansiad a noddir gan Rebecca Evans, dywedodd y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Stephanie Howarth, Cyd-gyfarwyddwr YDG Cymru a Phrif Ystadegydd Cymru (uchod): “Gall data, wedi’u dad-adnabod a’u cysylltu’n ddiogel, ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol i sicrhau bod proses llunio polisïau yng Nghymru a’r DU wedi’i chyfeirio, gan helpu yn y pen draw i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer y bobl sy’n byw yma. Rydym wrth ein bodd y gall YDG Cymru helpu i lywio’r broses benderfynu hon.”

ADR Wales Co Directors Prof David Ford and Stephanie Howarth, Rebecca Evans MS, Minister for Finance and Local Government and ADR UK Director Dr Emma Gordon

Dywedodd Cyd-gyfarwyddwr YDG Cymru ac Athro Gwybodeg ym Mhrifysgol Abertawe, David Ford (uchod): “Hyd yma, mae ein gwaith eisoes wedi cynhyrchu mewnwelediadau sydd wedi helpu i lunio meysydd allweddol o bolisi cyhoeddus yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar hyn a pharhau i gynnwys y cyhoedd yn llawn wrth i ni hyrwyddo arferion data diogel sy’n dangos budd cyhoeddus defnyddio data heb fanylion adnabod fel sail i wneud penderfyniadau yng Nghymru a ledled y DU.”

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol: “Yng Nghymru, rydym yn cysylltu data heb fanylion adnabod a gesglir gan wasanaethau cyhoeddus i helpu i lywio polisi, penderfyniadau gweithredol, a’n rhaglen ddeddfwriaethol. Mae’r gwaith hwn yn cael ei yrru ymlaen gan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru – ein partneriaeth addysg uwch a Llywodraeth Cymru. Mae cyflawniadau’r cydweithio hyn hyd yma yn enghraifft o pam rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n rhanddeiliaid. Gwyddwn y gallwn wneud cymaint yn fwy gyda’n gilydd.

“Mae’r cynllun YDG Cymru 2022-26 hwn yn adeiladu ar raglenni gwaith sefydledig mewn meysydd datganoledig, megis addysg a thai, ac yn cyflwyno themâu ymchwil newydd i lywio’r argyfwng newid yn yr hinsawdd a materion cymdeithasol pwysig, gan gynnwys costau byw.”

Mae’r gwaith a wneir gan YDG Cymru yn bosib diolch i fuddsoddiad o bron i £17m hyd at 2026 fel rhan o’r buddsoddiad o £90 miliwn ledled y DU yn Ymchwil Data Gweinyddol y DU (ADR UK) gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), sy’n rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI).

Wedi’i sefydlu yn 2018 fel rhan o ADR UK, mae YDG Cymru yn uno arbenigedd ymchwil o Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe a Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd â dadansoddwyr o Lywodraeth Cymru. Mae tîm YDG Cymru yn cynnwys academyddion blaenllaw sydd ag arbenigedd yn y materion blaenoriaeth y mae’r genedl yn eu hwynebu. Gyda’i gilydd, mae YDG Cymru yn gweithio i sicrhau y defnyddir mewnwelediadau a thystiolaeth weinyddol amserol i helpu i wneud penderfyniadau polisi gwybodus ar gyfer pobl Cymru. Hyd yn hyn, mae tîm YDG Cymru wedi arwain y ffordd ar dechnegau dadansoddi data blaengar a rhagoriaeth ymchwil, gan weithio ochr yn ochr â’r Banc Data SAIL byd-enwog i ddarparu ymchwil cadarn, diogel ac addysgiadol.  Mae YDG Cymru wedi cynhyrchu dadansoddiad sylweddol dan arweiniad ymchwilwyr i lywio meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru mewn tai, llesiant, y blynyddoedd cynnar, addysg a sgiliau, iechyd meddwl, ac yn fwyaf diweddar y pandemig Covid-19.

Roedd y newyddion hwn i’w weld ar wefan ADR Cymru yn wreiddiol.


Rhannu