Cyflwynir gan Sam Jones, Katie Dickson a Scott Orford.

Mae’r cyflwyniad hwn yn cyflwyno gwaith sy’n ymchwilio i ddibyniaeth ar leoedd a gwytnwch yng Nghymru, gan ddangos sut y gellir dosbarthu trefi a dinasoedd gan ddefnyddio set o fetrigau, a ddatblygwyd fel rhan o brosiect Deall Lleoedd Cymru, ar ba mor ddibynnol neu annibynnol ydynt ar leoedd cyfagos ar draws cyfres o asedau cyhoeddus, masnachol a chymdeithasol cyffredin. Mae’r ymchwil yn ymchwilio i berthnasoedd gofodol y dibyniaethau hyn yng nghyd-destun meintiau aneddiadau, mathau o awdurdodau lleol a symudiad poblogaeth. Mae’r ymchwil wedi dod yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf gyda phandemig COVID19 yn amlygu’r anghydraddoldebau gofodol sydd o ran gwytnwch lleoedd yng Nghymru, gyda rhai lleoedd mewn sefyllfa well i ymdopi â’r cyfyngiadau symud nag eraill, yn enwedig o ran y gallu i bobl aros yn lleol wrth gael gafael ar nwyddau a gwasanaethau.

 

 

I ymuno â ni, ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom