Newyddion

Mae ansawdd swyddi athrawon sy’n disgwyl arolygiad Ofsted, yn waeth yn ôl adroddiad

Mae ansawdd swyddi athrawon yn Lloegr, sy’n disgwyl arolygiad Ofsted yn y 12 mis nesaf, yn waeth a dwyster y gwaith yn uwch, yn ôl adroddiad. Dangosodd yr astudiaeth gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd a Choleg Prifysgol Llundain (UCL) hefyd mai prin y mae’r amodau ar gyfer gweithwyr addysgu proffesiynol wedi newid ers y pandemig…

Tyfu i fyny yng Nghymru: llywio amseroedd ansicr | Tystiolaeth o Astudiaeth Aml-garfan WISERD Addysg

Ar ddiwedd blwyddyn ysgol 2021-22, arolygon ni bobl ifainc ym Mlynyddoedd 8, 10 a 12 am eu profiadau o ddychwelyd i’r ysgol. Mae’r pandemig wedi cyfrannu at nifer uchel o absenoldebau ysgol ac ymddygiad heriol yn yr ystafell ddosbarth a gofynnon ni i’r disgyblion am faterion yn ymwneud ag absenoldebau a sut roedden nhw’n teimlo…

Yn ôl arolwg rhyngwladol, mae llesiant goddrychol plant Cymru yn ystod y pandemig yn is na’r cyfartaledd

Yn fy mlogiau blaenorol ym mhrosiect Bydoedd Plant, edrychon ni ar effaith y pandemig ar lesiant plant Cymru mewn perthynas â’r ysgol ac a ydyn nhw’n byw mewn ardaloedd trefol neu wledig yng Nghymru. Ar gyfer y drydedd ran hon, yr olaf, rydym bellach yn troi ein sylw at y modd y mae lefel gyffredinol…

Archwilio cyfnodau pontio i addysg ôl-orfodol yng Nghymru

Mewn Cipolwg Data newydd gan YDG Cymru, edrychodd yr ymchwilwyr Dr Katy Huxley a Rhys Davies ar y trawsnewidiadau i addysg ôl-orfodol yng Nghymru. Cysylltodd y tîm ffynonellau data addysg Cymru, gan ganiatáu iddynt nodi nodweddion sy’n gysylltiedig â’r rhai sydd, a’r rhai nad ydynt, yn pontio i ddysgu pellach. Roedd y setiau data cysylltiedig yn…

Mae’r bwlch cyflogau rhwng y rhywiau a dilyniant gyrfa yn ehangu gyda phrofiad yn y sector addysgu yng Nghymru

Defnyddiodd dadansoddiad diweddar gan ymchwilwyr YDG Cymru ddata gweinyddol i amcangyfrif cynnydd gyrfa a gwahaniaethau cyflog ymhlith athrawon benywaidd a gwrywaidd ac arweinwyr ysgolion yng Nghymru. Gan ddefnyddio data gweinyddol dienw o Gyfrifiad Blynyddol y 2019 a 2020 (SWAC), canfu ymchwilwyr addysg YDG Cymru fod 77% o’r gweithlu athrawon cymwys yn fenywod, fodd bynnag: Roedd gan 15% o…

Plant Cymru yn llai bodlon â’r ysgol yn ystod y pandemig nag yr oeddent cyn y pandemig

Mae’r postiad blog hwn yn ail ran mewn cyfres sy’n cyflwyno canfyddiadau rhagarweiniol ar lesiant plant yng Nghymru cyn ac yn ystod pandemig Covid-19. Mae’n defnyddio data o’r Arolwg Rhyngwladol o Lesiant Plant (ISCWeB) — Bydoedd Plant, arolwg byd-eang ar les goddrychol plant, gyda’r don hon yn cynnwys 20 gwlad i gyd. Cynhaliwyd yr arolwg…

Mae ymchwilwyr WISERD yn cyflwyno eu canfyddiadau am ansawdd swyddi athrawon

Cyflwynodd Katy Huxley, Alan Felstead (WISERD) a Francis Green (UCL) ganlyniadau cyntaf eu hymchwil ar newid yn ansawdd swyddi athrawon mewn digwyddiad ymylol yng nghynhadledd flynyddol yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU) yn Harrogate heddiw (3 Ebrill 2023). Mae’r dystiolaeth yn seiliedig ar brosiect ymchwil a gynhaliwyd gan WISERD ym Mhrifysgol Caerdydd ac UCL. Mae’r canlyniadau’n…

Ymchwil newydd yn edrych ar effeithiolrwydd arweiniad gyrfaoedd a sut mae’n cael ei flaenoriaethu

Mae ymchwil newydd a wnaed gan YDG Cymru wedi edrych ar effeithiolrwydd arweiniad gyrfaoedd wrth gefnogi cyfranogiad mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol a sut caiff arweiniad gyrfaoedd ei flaenoriaethu. Defnyddiodd y gwaith, a wnaed gan ymchwilwyr YDG Cymru, Dr Katy Huxley a Rhys Davies, ddata dienw Gyrfa Cymru i archwilio sut mae’r cymorth gyrfaoedd a ddarperir i ddisgyblion cyfnod allweddol…

Arolwg rhyngwladol yn canfod bod plant mewn ardaloedd trefol yng Nghymru’n nodi gostyngiad yn eu lles cyffredinol yn ystod y pandemig

Does dim gwadu bod yr aflonyddwch i fywyd bob dydd a achoswyd gan bandemig y coronafeirws wedi cael dylanwad dwys ar les plant, gydag amryw o sefydliadau rhyngwladol (e.e. WHO, UNESCO, WFP, UNICEF) yn gofyn bod mwy yn cael ei wneud i gynorthwyo plant i ymdopi â hyn, er mwyn osgoi canlyniadau negyddol hirdymor. Yng…