Newyddion

Dr Anwen Elias yn taflu goleuni ar ymreolaeth i Corsica

Cafodd syniadau Dr. Anwen Elias ar ymreolaeth i Corsica eu cynnwys yn Nation Cymru ar 30 Medi. Bu trafodaethau am ymreolaeth Corsica yn cael eu cynnal ers 18 mis, ac mewn araith yn ddiweddar mynegodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron ei gefnogaeth unwaith eto i gytundeb ymreolaeth newydd. Mae Dr. Elias yn dadlau serch hynny bod y trafodaethau…

Fideo WISERD

Mae ein fideo WISERD newydd yn ddiweddariad ar waith WISERD, gan gynnwys ein rhwydweithiau ymchwil, prosiectau cydweithredol gyda phartneriaid a’n hymrwymiad i feithrin capasiti a hyfforddiant. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg byr ar rywfaint o’n hymchwil bresennol a’i effaith ar gymdeithas, a’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.   Fideo hyd llawn     Fideo rhagolwg…

Anabledd ac aelodaeth o undebau llafur yn y DU

Mae anabledd yn gysylltiedig ag anfantais sylweddol yn y farchnad lafur yn rhyngwladol, ond er gwaethaf y ddadl bod undebau llafur yn gweithio fel ‘cleddyf cyfiawnder’ ac yn amddiffyn y gweithwyr sydd dan anfantais fwyaf, ychydig iawn o ymchwil sydd wedi’i gwneud i’r berthynas rhwng undebau llafur ac anghydraddoldeb sy’n gysylltiedig ag anabledd yn y…

Deall bylchau cyflog ethnigrwydd yn sector cyhoeddus y DU

Mewn prosiect ymchwil diweddar ar ran Swyddfa Economeg y Gweithlu gofynnwyd i ni ddarparu trosolwg a dealltwriaeth o natur yr amrywiadau yn nhâl gweithwyr yn y sector cyhoeddus, a sut roedd hyn yn amrywio yn ôl ethnigrwydd. Wrth i’n prosiect ddod i ben, rydyn ni’n manteisio ar y cyfle hwn i fyfyrio – beth rydyn…

Angen dull newydd o weithio’n hyblyg i atal anghydraddoldeb rhag ehangu

Mae angen i’r cyfle i weithio’n hyblyg fod ar gael i bawb er mwyn osgoi ehangu anghydraddoldebau, yn ôl adroddiad gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae canfyddiadau’r grŵp gwaith a chyflogaeth ReWAGE, sy’n cynnwys yr Athro Alan Felstead o Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD) un yn o’r cyd-awduron, yn nodi’r problemau…

A oes bwlch pleidleisio ymhlith pobl ag anabledd yn y DU?

Mae papur newydd gan Samuel Brown ym Mhrifysgol Abertawe a Melanie Jones ym Mhrifysgol Caerdydd yn trin a thrafod i ba raddau y mae cysyniad hysbys y ‘bwlch pleidleisio ymhlith pobl ag anabledd’ a welwn yn yr Unol Daleithiau, lle mae pobl anabl yn llai tebygol o bleidleisio mewn etholiadau o gymharu â’r rhai nad…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2023

Ar y 28ain a’r 29ain o Fehefin, daeth dros 120 o gynrychiolwyr, cyflwynwyr ac arddangoswyr ynghyd ym Mhrifysgol Bangor ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD eleni. Thema eleni yw ‘Cymdeithas sifil a llywodraethu mewn oes o argyfwng’. Daeth cydweithwyr o bum prifysgol bartner WISERD a mwy ynghyd, a thros gyfnod o ddau ddiwrnod prysur, cyflwynwyd bron…

Civil society, animal welfare and Brexit

As part of a series of blog posts on WISERD’s civil society and animal welfare research, here we look at the views of campaigners with civil society organisations (CSOs) about the impact of Brexit on animal welfare. This matters, for it aligns with a key focus in the academic literature, namely, how shifting patterns and…

Civil society and animal welfare lobbying at Westminster

As part of a series of blog posts on WISERD’s civil society and animal welfare research, here we look at the views and experiences of civil society organisations (CSOs) lobbying Westminster for better animal welfare. These are emerging findings taken from a series of in-depth interviews with campaigners. This is worth studying because over recent…

Civil society activism and animal welfare policy divergence

As part of a series of blog posts on WISERD’s civil society and animal welfare research, here we look at the “territorialisation” of animal welfare rights and how this is being driven by civil society activism. In other words, civil society organisations (CSOs) successfully lobbying for distinctive laws and policies that convey contrasting protections in…