Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 222 canlyniad
Journal Cover
Beyond bad behaviour? Towards a broader understanding of school student activism

This paper explores UK school students’ protest activism relating to their schools’ policies and practices, drawing on two datasets: 1) a newspaper analysis of media reports relating to school protests between 2000 and 2021; 2) a survey of 800 secondary school pupils in Wales. Drawing on social movements literature and adapting concepts for the school…

Journal cover
Rights, rules and remedies: interrogating the policy discourse of school exclusion in Wales

Wales is often compared favourably to other countries because of its commitment to the UN Convention on the Rights of the Child and lower levels of school exclusions. Systematic analysis of policy documents reveals the dominance of a rights-based discourse in approaching the challenge of school exclusions, which are explained in terms of socio-economic circumstances…

Front page of publication with image of woman working at home office
Newyddion WISERD: Argraffiad 20

Croeso gan Gyfarwyddwr WISERD Yn y rhifyn hwn o Newyddion WISERD ceir amrywiaeth o newyddion o bob rhan o sefydliadau partner WISERD a rhai o’r ychwanegiadau diweddaraf i flog WISERD; rwy’n gobeithio bod y rhifyn yn dangos ein cyfraniad parhaus i ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol a’r ffyrdd yr ydym yn dylanwadu ar bolisïau…

Working in Schools: Job Quality of educational professionals before and after the pandemic

The quality of the education system cannot exceed the quality of its teachers. But this Government has made the profession less and less attractive to new graduates. This important report exposes how hard teachers’ working lives have become. It makes a clear, succinct and powerful case that the intensity of teachers’ work is unsustainable.  The…

Y dilyniant rhwng y rhywiau a’r bwlch cyflog i athrawon yng Nghymru

Archwiliodd y Cipolwg Data hwn wahaniaethau rhwng staff addysgu benywaidd a gwrywaidd ar wahanol gyfnodau gyrfa gan ddefnyddio Cyfrifiad Blynyddol Gweithlu’r Ysgol (SWAC). Canfu’r dadansoddiad fod athrawon benywaidd yn ennill mwy nag athrawon gwrywaidd ar lefel athrawon ar lawr dosbarth. Fodd bynnag, gwrthdrôdd y duedd hon i athrawon mewn uwch arweinyddiaeth, lle’r oedd athrawon gwrywaidd…

Sut mae arweiniad gyrfaoedd i ddisgyblion ysgol yn cael ei flaenoriaethu?

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio sut y defnyddir gwybodaeth i lywio penderfyniadau ynghylch darparu cyfweliadau arweiniad gyrfaoedd ymhlith disgyblion cyfnod allweddol 4 (CA4) yng Nghymru. Mae’n archwilio pwysigrwydd cymharol nodweddion cefndirol sydd wedi’u cynnwys mewn cofnodion addysg weinyddol o’u cymharu â gwybodaeth a ddarparwyd gan ddisgyblion drwy offeryn diagnostig Gyrfa Cymru.

Effeithiolrwydd arweiniad gyrfaoedd wrth gefnogi cyfranogiad mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio’r dylanwad y gall arweiniad gyrfaoedd ei gael ar bontio i Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) yng Nghymru. Mae’r dadansoddiad yn archwilio cyfraddau pontio i AHO yng Nghymru, a yw derbyn arweiniad gyrfaoedd yn ystod cyfnod allweddol 4 yn cefnogi pontio i AHO ac, os felly, a yw o fudd…