Newyddion

Lansiad sbarc|spark yn dathlu arloesedd

Daeth ffigyrau amlwg o fyd ymchwil y gwyddorau cymdeithasol, y llywodraeth, byd diwydiant a’r sector gwirfoddol ynghyd i ddathlu dyfodiad sbarc|spark – Cartref Arloesedd Prifysgol Caerdydd. Mae’r adeilad, sydd wedi cael ei ddisgrifio’n ‘uwch-labordy’r gymdeithas’, yn gartref i grwpiau ymchwil a phartneriaid allanol SBARC – parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd – ochr yn…

Cyllid £17 miliwn ar gyfer ymchwil data cydweithredol yng Nghymru

Mae disgwyl i fenter sydd wedi trawsnewid sut y gall data gweinyddol dienw gael eu defnyddio’n ddiogel i roi cipolwg ar faterion cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru barhau, diolch i fuddsoddiad o bron £17 miliwn. Mae Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (YDG Cymru) wedi cael £16,985,944 tan 2026 fel rhan o fuddsoddiad Ymchwil Data Gweinyddol y DU (ADR UK)…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 – Galwad am Bapurau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y galwad am bapurau nawr AR AGOR ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022. Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 Prifysgol Abertawe   Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘….

Cyfres Haf WISERD 2021

Y mis hwn cynhaliom ein Cyfres Haf – pedwar digwyddiad ar-lein yn lle ein Cynhadledd Flynyddol arferol. Bu’r digwyddiadau hyn yn edrych ar ymchwil sydd ar y gweill eisoes yn WISERD a meysydd ymchwil sy’n datblygu, a lansiwyd dau rwydwaith ymchwil newydd. I lansio ein Rhwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru gwnaethom groesawu Dr Gwennan Higham, Prifysgol…

Cystadleuaeth Poster PhD WISERD 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi enillydd ein Cystadleuaeth Poster PhD WISERD 2021 flynyddol. Muhao Du o Brifysgol Caerdydd sydd wedi ennill y wobr am ei boster – ‘Finding Harmony in Hardship: experiences of expatriates in subsidiaries of Chinese MNCs in the high technology sector’. Mae Emma Reardon o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill…

Mae WISERD yn lansio cyfres lyfrau Policy Press Civil Society

Ar 5 Tachwedd 2020, lansiwyd ein cyfres lyfrau Cymdeithas Sifil newydd gyda Policy Press. Mae’r gyfres newydd hon yn darparu safbwyntiau cymharol a rhyngddisgyblaethol ar natur cymdeithas sifil sy’n newid yn gyflym ar raddfeydd lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.   Mae’r pedwar llyfr cyntaf yn tynnu ar ganfyddiadau ymchwil o Ganolfan Ymchwil y Gymdeithas Sifil ESRC flaenorol:…

Gwyliwch Gyfres Ar-lein 2020 WISERD am yr Economi Sylfaenol

Ym mis Medi 2020, cynhaliodd WISERD Gyfres Ar-lein 2020 am yr Economi Sylfaenol. Aeth y gyfres hon o ddigwyddiadau ar-lein i’r afael â chwestiynau allweddol sy’n codi o’r argyfwng COVID-19 presennol ac edrychodd ar ffyrdd y gall meddylfryd sylfaenol gyfrannu at adfer cymdeithasol ac economaidd. Roedd y gyfres yn cynnwys tair sesiwn ar-lein:   Economi…

Labordy Data Addysg WISERD yn lansio cyfres blog

Mae Lab Data Addysg WISERD, sydd newydd ei sefydlu, wedi lansio cyfres o negeseuon blog i rannu ei ddadansoddiadau diweddaraf â chynulleidfa ehangach. Mae’r labordy yn bwriadu cynhyrchu tystiolaeth sy’n seiliedig ar ymchwil o safon uchel gan ddefnyddio data gweinyddol o’r sector addysg i gefnogi’r sector yng Nghymru. Er mwyn ymgymryd â’r gwaith hwn, mae…

Adroddiad blynyddol WISERD Cipolwg 2020 ar gael nawr

      Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’n gweithgareddau ymchwil yn 2019 – blwyddyn sydd wedi dynodi diwedd un bennod a dechrau pennod newydd, ac wedi cryfhau sefyllfa WISERD fel canolfan ymchwil genedlaethol bwysig. Darllenwch ragor am ein proffil incwm diweddaraf, y gwaith sydd ar y gweill i gryfhau ein cysylltiadau rhyngwladol, ein…

COVID-19: ymatebion mewn cymdeithas sy’n newid yn gyflym

  Mae firws COVID-19 yn newid y ffordd rydym ni’n byw ein bywydau, ac mae ein cymdeithas a’n heconomi’n gorfod addasu. O gau ysgolion a’r newidiadau o ran asesu i rôl cymdeithas sifil a’r effaith ar weithwyr, gall ein hymchwil helpu i wneud synnwyr o rai o’r newidiadau hyn. Dros yr wythnosau nesaf, er mwyn…