Newyddion

Ymgysylltu ag amgylchedd dysgu rhithwir Hwb yn ystod y cyfnodau cau ysgolion oherwydd Covid-19

Mae Dogfennaeth Deall Data newydd gan Dr Alexandra Sandu a Dr Jennifer May Hampton o Labordy Data Addysg WISERD ac a gynhyrchwyd gan dîm ymchwil addysg ADR Cymru bellach ar gael: Ymgysylltu ag amgylchedd dysgu rhithwir Hwb yn ystod y cyfnod cau ysgolion oherwydd Covid-19 . Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau cynnar ynghylch y…

Gwir effaith y coronafeirws ar genhedlaeth o blant o Gymru

Ar gyfweliad Ar-lein Cymru, dywedodd Dr Catherine Foster fod bywyd wedi “newid yn ddramatig” i lawer o bobl ifanc a ddioddefodd effeithiau fel unigrwydd a cholli trefn arferol. Dywedodd: “Er bod rhai plant wedi gallu parhau i fynd i’r ysgol o leiaf rhan o’r amser, mae’r mwyafrif wedi colli’r drefn a’r strwythur y mae presenoldeb…

Cymwysterau ac asesu

Gorfodwyd Llywodraeth Cymru i fynd yn eu holau ynghylch y dull graddio y cytunwyd arno gyda’r rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru, ar ôl i wrthdystiad dros fyfyrwyr yn cael graddau is arwain at dro pedol yn yr Alban a newidiadau yn Lloegr. Cynhaliwyd adolygiad yr unfed awr ar ddeg i wneud yn siŵr nad oedd disgyblion ar…

Mae adroddiad diweddar gan Lab Data Addysg WISERD yn dadansoddi effaith Prosiect Sbectrwm Hafan Cymru

Mae’r Prosiect Sbectrwm yn rhaglen addysgol arbenigol ar gyfer codi ymwybyddiaeth, ataliol a dwyieithog, sy’n cyflwyno sesiynau ar bob agwedd ar Berthnasoedd Iach a VAWDASV (Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol) i ddisgyblion a staff mewn ysgolion ledled Cymru. Mae’n cysylltu â blaenoriaethau Atal, Amddiffyn a Chefnogaeth a amlinellir yn Neddf a…

Mae astudiaeth ryngwladol yn datgelu lefelau isel o les ymysg plant yng Nghymru

Mae arolwg o 128,000 o blant ar draws 35 o wledydd yn codi cwestiynau ynghylch lefelau lles a brofir ar draws gwahanol feysydd o fywydau plant yng Nghymru. Yn ôl tîm o ymchwilwyr WISERD mae gan blant yng Nghymru rai o’r lefelau isaf o les ymysg plant ar draws 35 o wledydd. Holodd y tîm…

Well-being of school children in Wales: European comparisons

Recent results from the Children’s Worlds study revealed that children in Wales have some of the lowest levels of well-being amongst children surveyed in 35 countries. Children’s Worlds is an international study of children’s subjective well-being, with the third and most recent survey including over 128,000 children, surveyed between 2016 – 2019. This is the…

Well-being of school children in Wales: bullying

As the start of another school year approaches, amongst the many challenges that providing a COVID-safe educational environment poses, reintegrating learners into a safe and secure learning environment will be key. Concerns have rightly been raised about young people’s mental health and welfare during these unprecedented times. Our research with children and young people as…