Newyddion

Pŵer Partneriaeth

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Athro Sally Power WISERD, bapur sy’n ystyried y galwadau am ‘ecosystem ar sail tystiolaeth’ i fynd i’r afael â’r diffyg cysylltiad…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 – Galwad am Bapurau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y galwad am bapurau nawr AR AGOR ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022. Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 Prifysgol Abertawe   Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘….

Galwad am Bapurau – Rhwydwaith Ymchwil Mudo Cymru: Symposiwm Ymchwilydd Gyrfa Cynnar ac Ôl-raddedig

Mae Rhwydwaith Ymchwil Mudo Cymru yn falch o gyhoeddi symposiwm undydd (19eg Ionawr 2022) ar gyfer ôlraddedigion ac ymchwilwyr gyrfa ynnar (hunan-ddiffiniedig) sy’n gweithio ar agweddau ar fudo yng N ghymru neu wedi’u lleoli mewn sefydliadau yng Nghymru. Nod y symposiwm ar-lein yw darparu awyrgylch cefnogol i ymchwilwyr rannu eu syniadau ar waith drafft a derbyn sylwadau adeiladol….

Un o gyd-gyfarwyddwr WISERD wedi’i phenodi’n aelod o’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Mae Dr Anwen Elias, cyd-gyfarwyddwr WISERD ac arbenigwr ar wleidyddiaeth diriogaethol a chyfansoddiadol o Brifysgol Aberystwyth, wedi’i phenodi’n Gomisiynydd i’r Comisiwn Annibynnol newydd ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Roedd y Dr Elias, Darllenydd mewn Gwleidyddiaeth yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, ymhlith y naw unigolyn a benodwyd yn y cyhoeddiad a wnaed yn y Senedd heddiw gan…

Adnewyddu sylfaenol: Trawsnewid systemau dibyniaeth yn sgîl COVID-19

Bu trydedd gynhadledd WISERD am yr economi sylfaenol, a gynhaliwyd ar-lein yn gynharach y mis hwn, yn dod ag ymchwilwyr ac ymarferwyr o bob rhan o’r DU a’r tu hwnt ynghyd i drafod sut y gellir ailadeiladu, gwella a chynnal yr economi sylfaenol mewn ymateb i heriau newydd a hen sydd wedi’u gwaethygu gan y…

Athro WISERD yn ymuno â Bwrdd Golygyddol Cyfnodolyn Addysg i Oedolion India

Mae’r Athro W. John Morgan, Athro Anrhydeddus a Chymrawd Emeritws Leverhulme ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ymuno â Bwrdd Golygyddol newydd yr Indian Journal of Adult Education. Sefydlwyd y cyfnodolyn ym 1939 gan Gymdeithas Addysg i Oedolion India. Mae’r Indian Journal of Adult Education yn gyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid sy’n cyhoeddi papurau ymchwil, erthyglau ar…

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn cynnal cynhadledd ar y cyd â Rhwydwaith Ymchwil Astudiaethau’r Sector Gwirfoddol

Yn ystod mis Tachwedd, cynhaliodd WISERD gynhadledd ar y cyd â Rhwydwaith Ymchwil Astudiaethau’r Sector Gwirfoddol, o dan y teitl ‘Cymdeithas sifil ym mhedair gwlad y Deyrnas Unedig: heriau’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol.’ Roedd y diwrnod yn cynnwys ystod eang o bapurau gan academyddion a sefydliadau’r trydydd sector. Cyflwynwyd canfyddiadau ymchwil am gymdeithas sifil…