Newyddion

Llyfr newydd gan WISERD ar gymdeithas sifil mewn oes o ansicrwydd

Mae llyfr newydd a olygwyd gan Paul Chaney ac Ian Rees Jones yn cyflwyno canfyddiadau gwreiddiol ac yn casglu elfennau craidd theori i dynnu sylw at rai o’r heriau dybryd sy’n wynebu cymdeithas sifil. Dyma’r gyfrol olygedig ddiweddaraf i’w chyhoeddi fel rhan o gyfres llyfrau Civil Society and Social Change gyda Policy Press ac mae’n…

Discussing and dealing with issues of race and racism: WMCS survey reveals wide variations between schools in Wales

In October 2022, the Welsh Government announced that anti-racist professional learning would be mandatary for all school teachers in Wales as part of its Anti-Racist Wales Action Plan. Evidence from the latest sweep of the WISERD Education Multi-Cohort Study (WMCS) suggests that such universal and compulsory training is badly needed. In the summer of 2022,…

Mudiadau cymdeithas sifil y Roma, Sipsiwn a Theithwyr: Trin a thrafod profiadau a heriau yn Ewrop heddiw

Ar 28 a 29 Medi, cymerodd cynrychiolwyr sefydliadau cymdeithas sifil ran yn ein digwyddiad ym Mhrifysgol Bangor i ystyried y profiadau a’r heriau mae’r Roma, Sipsiwn a Theithwyr yn eu hwynebu yn Ewrop heddiw. Dros gyfnod o ddeuddydd, daeth y digwyddiad hwn â sefydliadau cymdeithas sifil, academyddion, llunwyr polisïau ac aelodau o’r gymuned at ei…

Ymchwilwyr WISERD yn creu gwefan newydd i ymchwilio i hygyrchedd gwasanaethau allweddol yng Nghymru

Mae gwefan brototeip sy’n ymchwilio i hygyrchedd gwasanaethau allweddol yng Nghymru wedi’i datblygu gan ymchwilwyr WISERD yng Nghanolfan Ymchwil Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Prifysgol De Cymru. Mae hyn yn rhan o raglen ymchwil barhaus sy’n ymchwilio i hygyrchedd daearyddol gwasanaethau yng Nghymru. Mae’r wefan yn galluogi defnyddwyr i weld pa mor hygyrch yw gwasanaethau allweddol, yn…

Tlodi yn yr ystafell ddosbarth: Mae disgyblion ysgol yng Nghymru yn ymwybodol iawn o’r caledi a brofir gan eu cyd-ddisgyblion

Ceir pryder eang a chynyddol y bydd costau byw sydd ar gynnydd yn effeithio’n ddifrifol ar y teuluoedd a’r cymunedau tlotaf y gaeaf hwn. Roedd pethau’n o ddrwg y gaeaf diwethaf. Datgelodd adroddiad gan Sefydliad Bevan fod yn agos i bedwar aelwyd o bob 10 yng Nghymru yn cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd….

Ymchwil newydd yn archwilio effaith datganoli ar lunio polisi cymdeithasol yng Nghymru

Mae llyfr newydd yn cynnwys ymchwil gan gyd-gyfarwyddwr WISERD, yr AthroPaul Chaney ar effaith datganoli ar lunio polisi cymdeithasol yng Nghymru. Mae “polisi cymdeithasol” yma yn cyfeirio at ymyriadau polisi’r llywodraeth i wella llesiant cymdeithasol. Mae’n cynnwys y rhan fwyaf o’r meysydd polisi a ddatganolwyd i Gymru o dan Ddeddfau datganoli olynol ers 1998, gan…

Mae adroddiad newydd yn rhoi argymhellion ar wneud gwell defnydd o ddata i lywio cyfarwyddyd gyrfaoedd yng Nghymru

Mae adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn amlygu manteision a chyfyngiadau gwell defnydd o ddata i ddarparu gwasanaethau gyrfaoedd yng Nghymru.   Comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwilwyr YDG Cymru i gynnal astudiaeth i archwilio’r cyd-destun polisi a deddfwriaethol y mae’r darparwr gyrfaoedd cenedlaethol, Gyrfa Cymru yn gweithredu ynddo, defnyddioldeb daliadau data Gyrfa Cymru a sefydliadau…

Cyfres Gweminar IDEAL 2022-2023

Mae IDEAL (Gwella’r profiad o ddementia a gwella bywyd egnïol: Byw’n dda gyda dementia) yn brosiect ymchwil dementia ar raddfa fawr a arweinir gan bartneriaid academaidd ym Mhrifysgol Caerwysg. Dechreuodd yn 2014 a bydd yn gorffen yn 2023. Mae WISERD wedi cyfrannu at astudiaeth IDEAL, gyda’r nod o ddeall y rhesymau pam mae ffactorau cymdeithasol…

Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y DU: ydy maint y cwmni o bwys?

Mae papur trafod newydd gan y Sefydliad Llafur Byd-eang (GLO) gan Melanie Jones a Chymrawd GLO, Ezgi Kaya, wedi’i gyhoeddi. Mae’r papur yn canfod bod gan gwmnïau mawr fylchau cyflog llai rhwng y rhywiau a bylchau cyflog anesboniadwy tebyg rhwng y rhywiau o gymharu â chwmnïau llai. Rhagor o wybodaeth a lawrlwytho’r papur ar wefan…