Prosiectau Ymchwil

Y Gymdeithas Sifil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 68 canlyniad
Live pilot: the School Governor Reflections Resource

Aim The project has these two primary aims: Promote engagement with the School Governors Reflections Resource; Ensure the sustainability of the resource over the medium term (next 12 – 24 months). We also hope the project will allow us to explore further opportunities to research how school governors in Wales can be more effectively supported…

Arbenigwyr, arbenigedd a gwyddoniaeth dinasyddion: astudiaeth achos o fonitro ansawdd aer

Mae dadleuon amgylcheddol yn aml yn ymwneud â gwybodaeth ac arbenigedd gymaint ag y maent am wleidyddiaeth, hawliau a chyfleoedd bywyd. Y rheswm am hynny yw bod y dystiolaeth a gynhyrchir gan y gwahanol grwpiau dan sylw yn aml yn rhan o’r ddadl. Ceir anghydfodau ynghylch yr hyn sy’n hysbys ac nad yw’n hysbys, gan…

New Emerging Citizenship Regimes

New Emerging Citizenship Regimes explores five citizenship ideal types (Pandemic, Algorithmic, Liquid, Metropolitan, and Stateless) stemming from critical/radical social innovation perspective by employing fieldwork action research in six specific city-regional cases. COVID-19 has hit European citizens dramatically, not only creating a general risk-driven environment encompassing a wide array of economic vulnerabilities but also exposing them…

Rhwydwaith Ymchwil WISERD am yr Economi Sylfaenol

Ac yntau’n cael ei reoli gan Karel Williams ym Mhrifysgol Manceinion, mae gan y rhwydwaith hwn wefan yn bwrpasol ar gyfer maes datblygedig Ysgolheictod ac Arferion Sylfaenol (https://foundationaleconomy.com/) ac aelodau o sefydliadau rhanddeiliaid a sefydliadau academaidd, sy’n cyfarfod yn rheolaidd yng Nghaerdydd.  Mae’r rhwydwaith wedi adeiladu ar gyllid a roddwyd i Kevin Morgan o Gyfrif…

Youth unemployment and civil society under devolution: a comparative analysis of sub-state welfare regimes

Overview:  This ESRC funded project aims to identify, categorise and compare scales and types of civil society involvement in youth unemployment policy between the four devolved nations of the UK. In doing so it will examine the implications of these differences for both youth unemployment provision and devolved policy arrangements. The broader aim is to…

Apeliadau Brys: Data a Phrosiect Rhannu Dysgu ESRC GCRF

Mae hwn yn brosiect gan gydweithwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd a WISERD mewn cydweithrediad â’r  Ymgyrch Dillad Glân (CCC). Mae’n seiliedig ar ddyfarniad IAA cynharach ESRC a gwblhawyd ym mis Mawrth 2019. Ffocws ein gwaith yw gwella a datblygu’r gronfa ddata a ddefnyddir gan CSC i gofnodi a monitro ei fecanwaith Apeliadau Brys. Mae CSC…

Peiriannau, platfformau a galluoedd

Mae Peiriannau, platfformau a galluoedd yn defnyddio dulliau cymysg o archwilio arwyddocâd sectorau gwahanol yn yr economi gig o fewn marchnadoedd llafur lleol, ac mae’n cynnwys astudio dewisiadau amgen cydweithredol a ffurfiau mwy amlwg o gyfalafiaeth blatfform. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd gan becynnau gwaith eu dyddiadau…

Hawliau plant a phobl ifanc: strwythurau dinasyddiaeth ffurfiol ac anffurfiol

Defnyddia Hawliau plant a phobl ifanc: strwythurau dinasyddiaeth ffurfiol ac anffurfiol gymhariaeth ryngwladol o ehangu dinesig hawliau plant mewn pedair gwlad Orllewinol (gan gynnwys Cymru), a sut y gall hyn ail-gydbwyso diffygion dinesig sy’n gysylltiedig â phlentyndod. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd gan becynnau gwaith eu dyddiadau…

Cymdeithas sifil, a strategaethau seiliedig ar lefydd ar gyfer datblygu cynaliadwy

Mae Cymdeithas sifil, a strategaethau seiliedig ar lefydd ar gyfer datblygu cynaliadwy’n cynnal astudiaethau polisi rhanbarthol yng Nghymru, y DU ac Ewrop ac ymchwil weithredol mewn sectorau sylfaenol penodol. Gan ddefnyddio dulliau arloesi cymdeithasol seiliedig ar lefydd, mae’n ystyried i ba raddau mae polisïau twf rhanbarthol yn canolbwyntio ar sectorau sylfaenol ac yn mynd i’r…

Meysydd newydd ar gyfer ehangu dinesig: pobl, anifeiliaid a Deallusrwydd Artiffisial (D.A.)

Mae Meysydd newydd ar gyfer ehangu dinesig: pobl, anifeiliaid a Deallusrwydd Artiffisial (D.A.) yn cynnwys ymchwil ansoddol drawswladol i ystyried pa ffactorau sy’n llunio unigoliaeth, a pherthnasau pobl â bodau nad ydynt yn bobl mewn cymdeithas sifil, gan gyfeirio at hawliau anifeiliaid a D.A. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil…

Economi sylfaenol, dinasyddiaeth a ffurfiau newydd ar berchenogaeth gyffredin

Mae’r Economi sylfaenol, dinasyddiaeth a ffurfiau newydd ar berchenogaeth gyffredin yn ystyried atebion seiliedig ar lefydd gan arbrofi â mecanweithiau cymdeithasol a ffurfiau sefydliadau newydd sy’n rhoi’r sail berthnasol i ddinasyddiaeth. Mae’n edrych ar sut y gall dulliau’r Economi Sylfaenol hyrwyddo enillion dinesig gan fynd i’r afael â phryderon polisi cymdeithasol ac economaidd cyfoes yn…

Ffiniau, mecanweithiau ffiniol a mudo’n

Mae Ffiniau, mecanweithiau ffiniol a mudo’n ystyried ffactorau sy’n siapio ymgysylltu cymdeithas sifil gyda mudo a ffurfiau ar ffinio drwy astudiaethau achos rhyngwladol cymharol ac ethnograffeg seiliedig ar lefydd, gan ystyried sut mae grwpiau cymdeithas sifil yn cyfleu mecanweithiau gweithredu ffiniau cymdeithasol. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd…

Undebau llafur, actifiaeth llawr gwlad ac undod

Mae Undebau llafur, actifiaeth llawr gwlad ac undod yn defnyddio astudiaethau achos o Ewrop, India a’r DU i ystyried ffurfiau ar gynrychioli’r gweithwyr sy’n uniongyrchol gysylltiedig â rôl newidiol merched yn y gwaith a chymdeithas, a materion cysylltiedig enillion ac ehangu dinesig. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd…

Repertoires cynnen ac ysgogi cymdeithasol: deinameg newidiol haeniadau dinesig a marchnatoli cyfiawnder cymdeithasol ym maes trawsnewid ynni

Mae Repertoires cynnen ac ysgogi cymdeithasol: deinameg newidiol haeniadau dinesig a marchnatoli cyfiawnder cymdeithasol ym maes trawsnewid ynni yn defnyddio astudiaethau achos cymharol yn y DU ac Awstralia i ystyried sut mae repertoires newydd ysgogi cymdeithasol trawswladol a alluogir gan dechnoleg yn cyfrannu at ddeinameg newidiol haeniadau dinesig mewn oes ansicr.   Bydd yn craffu…

Ffurfiau newidiol ar lywodraethu a gwleidyddiaeth llawr gwlad ymwahaniaeth

Bydd Ffurfiau newidiol ar lywodraethu a gwleidyddiaeth llawr gwlad ymwahaniaeth yn cynnal astudiaethau achos cymharol mewn rhanbarthau lle mae mudiadau ymwahaniaethol ar waith i ddeall canfyddiadau ac ymgysylltu mewn gwrthdaro ymwahaniaethol o’r gwaelod i fyny. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd gan becynnau gwaith eu dyddiadau cychwyn a…

Nawddogaeth, elîtau a pherthnasau pŵer

Mae Nawddogaeth, elîtau a pherthnasau pŵer yn ystyried systemau nawddogaeth o fewn cymdeithas sifil a’r cysylltiadau rhwng cymdeithas sifil, haeniad dinesig a ffurfio elîtau. Mae’n ystyried gwreiddiau a phenllanw noddwyr mewn sefydliadau cymdeithas sifil, yn ogystal ag arwyddocâd sefydliadau addysgol gwahanol a phroffiliau galwedigaethol wrth roi mynediad breintiedig i safleoedd elît mewn cymdeithas sifil. Y…

Poblyddiaeth, gwrthdaro a pholareiddio gwleidyddol

Mae Poblyddiaeth, gwrthdaro a pholareiddio gwleidyddol yn ystyried y cysylltiadau rhwng ymddygiadau gwleidyddol newidiol a newidiadau i strwythurau cyflogaeth, yn ogystal â sut y caiff gwleidyddiaeth boblyddol ei meithrin mewn llefydd a sut y call cymdeithas sifil weithredu i fynd i’r afael â hyn. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil…

Archif digidol o adroddiadau blynyddol

Mae tîm ymchwil Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), sy’n cynnwys yr Athro Paul Chaney, Dr Christala Sophocleous a’r Athro Daniel Wincott, wedi gweithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i greu archif digidol sy’n arwyddocaol yn hanesyddol o adroddiadau blynyddol CGGC a’i sefydliadau rhagflaenol.  Rydym yn…