Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 6 canlyniad
Report Cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: adroddiad technegol

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn cyflwyno trafodaeth dechnegol ar y gwerthusiad tair blynedd (mis Awst 2011 i fis Awst 2014). Mae hyn yn cynnwys amlinelliad o gynllun y gwerthusiad, y dulliau a ddefnyddiwyd wrth werthuso a gwybodaeth fanwl arall am y gwerthusiad. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn bolisi blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg y…

Report cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: adroddiad terfynol

Mae’r adroddiad terfynol hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau’r gwerthusiad. Fe’u trefnir mewn pedair prif bennod: gweithredu’r Cyfnod Sylfaen; ymarfer y Cyfnod Sylfaen effaith y Cyfnod Sylfaen dadansoddiad economaidd o’r Cyfnod Sylfaen. Mae’r bennod olaf yn trafod goblygiadau’r canfyddiadau hyn gydag argymhellion cysylltiedig.

Report front page
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: Deilliannau Disgyblion y Cyfnod Sylfaen (Adroddiad 1)

Polisi blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar (i blant 3 i 7 oed) yng Nghymru yw’r Cyfnod Sylfaen. Mae’n nodi gwyriad radical oddi wrth yr ymagwedd fwy ffurfiol, yn seiliedig ar gymhwysedd, a oedd yn gysylltiedig â Chwricwlwm Cenedlaethol blaenorol Cyfnod Allweddol 1, ac mae’n eiriol dull atblygiadol, arbrofol o addysgu a…

Report cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: Adroddiad blynyddol 2011/12

Polisi amlwg gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addysg blynyddoedd cynnar (i blant 3-7 oed) yng Nghymru yw’r Cyfnod Sylfaen. Mae’n newid cyfeiriad sylweddol o’r dull mwy ffurfiol ar sail galluoedd oedd yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol blaenorol ar gyfer Cyfnod Allweddol 1. Mae’r polisi wedi’i gyflwyno fesul tipyn dros y saith mlynedd ddiwethaf er mwyn…

Report front page
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: Model rhesymeg polisi a theori rhaglen

Polisi blaenllaw Llywodraeth Cymru ar addysg y blynyddoedd cynnar (ar gyfer plant rhwng 3 a 7 oed) yng Nghymru yw’r Cyfnod Sylfaen. Trwy nodi gwyriad radical oddi wrth y dull mwy ffurfiol, yn seiliedig ar gymhwysedd oedd yn gysylltiedig â Chwricwlwm Cenedlaethol blaenorol Cyfnod Allweddol 1, mae’n eirioli dull datblygiadol, arbrofol, yn seiliedig ar chwarae…