Dyddiad cychwyn:
Chwefror 2019
Dyddiad Gorffen:
Rhagfyr 2020
Statws:
Cyfredol
Understanding Welsh Places Logo

 

Trosolwg

Gwefan yw Deall Lleoedd Cymru a’i nod yw bod y pwynt cyswllt cyntaf er mwyn cael gwybodaeth ystadegol am drefi a chymunedau yng Nghymru. 

Mae cyfran sylweddol o bobl yng Nghymru yn byw mewn trefi a chymunedau bychain. Fodd bynnag, mae polisi cyhoeddus yn esgeuluso lleoedd o’r fath yn rhy aml. Er bod cyllid wedi'i dargedu ar gael ar gyfer rhanbarthau dinesig a datblygu ardaloedd gwledig, nid oes unrhyw beth ar gyfer tref

i yn benodol. Hefyd, nid oes digon o ddata am drefi ar gael mewn un lleoliad hwylus a allai gael ei ddefnyddio i lywio datblygiad polisi a rhoi tystiolaeth o ymarfer da presennol.

Gan geisio mynd i’r afael â’r mater hwn, mae Ymddiriedolaeth Carnegie UK, y Sefydliad Materion Cymreig, y Ganolfan ar gyfer Strategaethau Economaidd Lleol, a chynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, a’r tîm yn WISERD, wedi datblygu gwefan Deall Lleoedd Cymreig

Ar y wefan hon, cewch ddata a gwybodaeth ddaearyddol ddefnyddiol am eich tref neu eich ardal leol, i’ch helpu chi i amlygu cyfleoedd i’ch cymuned. Bydd y graffeg, y mapiau a’r arweiniad yn eich helpu i archwilio’r data y mae ei angen arnoch i wneud gwahaniaeth yn y man lle’r ydych chi’n byw neu’n gweithio.

Mae’r wefan yn amlygu’r lleoedd yng Nghymru sydd fwyaf tebyg i’ch pentref, tref neu gymuned. Gallai archwilio’r pethau sy’n debyg a’r cyferbyniadau rhyngddynt roi syniadau i chi ar gyfer eich lle, neu gallwch rannu enghreifftiau o’ch arfer gorau gydag eraill.

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am bob lle yng Nghymru sydd â 1,000 neu fwy o drigolion; dyna gyfanswm o dros 300 o leoedd. Mae ystadegau a dadansoddiad manylach wedi'u cynnal ar gyfer lleoedd gyda mwy na 2,000 o drigolion.

Mae mwy o wybodaeth am y prosiect ar gael ar dudalennau gwe Deall Lleoedd Cymreig

Understanding Welsh Places Logo


Research team
Scott Orford
WISERD Data Portal and Research Data Co-ordinator
Cardiff University
Ian Harvey
Cydymaith Ymchwil
Cardiff University

Gweithdy Gweithdy Profi Deall Lleoedd Cymru - Caerdydd
11 Medi 2019 |
Cardiff
Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i helpu i brofi gwefan newydd Deall Lleoedd Cymru. Mae'r wefan yn fwriadol anorffenedig, felly mae diddordeb ganddon ni hefyd mewn casglu adborth o ran beth gellid ei ychwanegu neu ei wella yn y dyfodol. Rhagor am Deall...
Gweithdy Gweithdy Profi Deall Lleoedd Cymru - Y Drenewydd
10 Medi 2019 |
Newtown
Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i helpu i brofi gwefan newydd Deall Lleoedd Cymru. Mae'r wefan yn fwriadol anorffenedig, felly mae diddordeb ganddon ni hefyd mewn casglu adborth o ran beth gellid ei ychwanegu neu ei wella yn y dyfodol. Rhagor am Deall...
Gweithdy Gweithdy Profi Deall Lleoedd Cymru - Arberth
9 Medi 2019 |
Narberth
Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i helpu i brofi gwefan newydd Deall Lleoedd Cymru. Mae'r wefan yn fwriadol anorffenedig, felly mae diddordeb ganddon ni hefyd mewn casglu adborth o ran beth gellid ei ychwanegu neu ei wella yn y dyfodol. Rhagor am Deall...
Gweithdy Deall Lleoedd Cymru
1 Mai 2019 |
Caerdydd
Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i bobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn cymunedau yng Nghymru neu’r gymdeithas sifil i helpu i lywio gwefan Deall Lleoedd Cymru. Rydym eisiau bod Deall Lleoedd Cymru yn bwynt cyswllt cyntaf i gael gwybodaeth...