Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 149 canlyniad
Adolygiad Annibynnol o Oblygiadau’r Rhaglen Diwygio Addysgol i rôl Estyn yn y dyfodol – Cais am Dystiolaeth

Yn sgîl datblygu cwricwlwm newydd ochr yn ochr â diwygiadau dylanwadol ym maes addysg, mae newidiadau o bwys yn digwydd yng Nghymru. Nodir y rhain yng nghynllun gweithredu Llywodraeth Cymru, ‘Addysg yng Nghymru: Ein Cenhadaeth Cenedlaethol 2017-2021. Gan gydnabod pwysigrwydd rôl Estyn i lwyddiant y rhaglen ddiwygio, mae Prif Arolygydd Addysg Ei Mawrhydi yng Nghymru…

Deall a chefnogi effaith ymyriadau’r farchnad lafur yng Nghymru

Mae’r prosiect hwn yn defnyddio data gweinyddol â chyswllt sydd ar gael i archwilio effeithiolrwydd y gwasanaethau a gynigir gan Gyrfa Cymru ar gyfer dilyniant parhaus pobl ifanc trwy addysg ac i gyflogaeth neu hyfforddiant/addysg bellach. Mae’r ymchwil hefyd yn archwilio sut y gall defnyddio data gweinyddol gyfrannu at ddilyniant effeithiol cleientiaid ar gyfer Gyrfa…

Cymrodoriaeth Emeritws Leverhulme: UNESCO a’r Rhyfel Oer Diwylliannol: Cydweithrediad Deallusol neu Bŵer Ysgafn?

Cyd-destun yr ymchwil yw’r Rhyfel Oer Diwylliannol ar ôl 1945. Mae cryn lenyddiaeth ar UDA a’i hasiantaethau, fel yr Asiantaeth Cudd-wybodaeth Ganolog (CIA); ac i raddau llai ar yr Undeb Sofietaidd ac asiantaethau fel y Swyddfa Gwybodaeth Gomiwnyddol (Cominform). Mae’r defnydd o’r Cenhedloedd Unedig ac UNESCO yn y frwydr ideolegol hon, gan ddefnyddio propaganda, ‘pŵer…

Current Implementation of Computational Thinking in Welsh Primary Schools

Research Questions To evaluate how schools are implementing computational thinking in the classroom. What classroom tools do practitioners use to develop computer coding. Evaluate any differences in provision that might exist between different schools, such as internet speed, device allocation etc. To evaluate any socio-economic factors that might exist between different demographics and settings, such as…

The art of connecting: A study of how the Expressive Arts area of learning and experience (AoLE) is being constructed by Pioneer schools and teachers

Research Questions How are pioneer schools and teachers are building and shaping the Expressive Arts AoLE? What are the implications for disadvantaged learners and schools? How does impact vary between primary and secondary teachers? Aim This study aims to provide insight  into the construction of one aspect of the new  curriculum (Expressive Arts AoLE) by…

SF4All in rural schools

Research Questions Primary question: What are the organisational implications for leaders in rural schools of the way the new curriculum is being developed? Secondary aims: Identification of challenges and opportunities in respect of teacher recruitment and retention. Identification of opportunities to develop curriculum provision which reflects the needs of learners in rural areas. Identification of…

Diwallu anghenion dysgu ychwanegol (ADY) mewn addysg brif ffrwd wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd i Gymru

Cwestiynau ymchwil •    Ym mha ffyrdd y mae anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hystyried yn y broses o ddatblygu’r cwricwlwm? •    Beth yw’r cyfleoedd a’r heriau o ddatblygu’r cwricwlwm ar gyfer dysgwyr ADY? •    I ba raddau y ceir aliniad canfyddedig rhwng diwygio’r cwricwlwm a’r rhaglen trawsnewid ADY? Nodau Prif nod yr ymchwil hon…

Development of the new curriculum in Pioneer schools

Research Questions How are Pioneer Schools developing the new curriculum in a way which benefits all learners? What are Pioneer Schools doing to ensure that the implementation of the new curriculum benefits all learners, including those from disadvantaged backgrounds? What are teachers’ perceptions of the new curriculum, preparation and support for its full implementation and…

Rhwydwaith Ymchwil Cyfranogiad Diwylliannol

Sefydlwyd y Rhwydwaith Ymchwil Cyfranogiad Diwylliannol ym mis Mehefin 2017 gyda chymorth gan Brosiect Ymgysylltu Blaenllaw Cymunedau Cryf, Pobl Iachach Prifysgol Caerdydd dan arweiniad Dr Eva Elliott. Daeth y rhwydwaith ag ystod o unigolion a sefydliadau at ei gilydd yng Nghymru i ddatblygu rhaglen ymchwil yn ymdrin â cyfranogiad diwylliannol a’r hyn mae’n ei olygu…

Rhagolygon Gwledig-Trefol: Datgloi Synergeddau (ROBUST)

Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / ymchwilwyr WISERD@Aberystwyth yn cymryd rhan mewn astudiaeth Ewropeaidd i ymchwilio i ryngweithiadau rhwng ardaloedd gwledig a threfol a sut y gellir eu rheoli’n fwy effeithiol. Mae ROBUST yn brosiect ymchwil Ewropeaidd sy’n cynnwys 24 partner o 11 gwlad. Mae’n cael ei gydlynu gan Brifysgol Wageningen yn yr Iseldiroedd. Mae’r…

The changing frontiers of the state and civil society in education: a comparative analysis of France and Wales

This project, facilitated through WISERD and the Ecole Normale Superieure, Lyon, is exploring the contrasting relationship between education, the state and civil society in Wales and France. France and the UK provide two important contexts in which to explore these issues as the relationship between the state, the education system and civil society is very…

IMecanweithiau Integreiddiol ar gyfer Mynd i’r Afael â Chyfiawnder Gofodol ac Anghydraddoldebau Tiriogaethol yn Ewrop (IMAJINE)

Mae’r prosiect IMAJINE (Mecanweithiau Integreiddiol ar gyfer Mynd i’r Afael â Chyfiawnder Gofodol ac Anghydraddoldebau Tiriogaethol yn Ewrop) yn un o’r prosiectau gwyddorau cymdeithasol mwyaf i gael ei ariannu fel rhan o raglen Horizon 2020 yr UE. Nod y prosiect pum mlynedd yw llunio dulliau polisi newydd ar gyfer mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a…

Social and Cultural Capital in later life

Overview This work package will explore the importance of ageing and intergenerational relations for social participation and civil society.  In particular, we will investigate the impact of ageing on participation in civil society through the lens of crime across the life course and the extent to which this, and the fear of crime, influence the…

Ageing, serious leisure and the contribution of the grey economy

Overview This project utilised a mixed methods approach, combining a strategic review of existing survey data with ethnographic observation and interviews to make a timely and original contribution to understanding the benefits of ‘serious leisure’ in retirement for the individual and for the wider communities of which they are part.   In order to address the stipulated…